Anna Westberg Broström
Anna Westberg Broström

Ansvarig: Anna Westberg Broström

Finansieras av Anna Ahlström och Ellen Terserus stiftelse och pågår 2009-2011. Avslutat forskningsprojekt.

Scoutrörelsen grundades i England för 100 år sedan. Idag finns den över hela världen och har 38 miljoner medlemmar. Den svenska delen av rörelsen är byggd på ideella krafter, medlemsavgifter och stöd från samhället. Scoutrörelsen organiserar många vuxnas, barns och ungdomars fritid i Sverige. Vid sidan av skola och familj utgör rörelsen en viktig uppväxtmiljö.

Målet med denna studie är att bidra med kunskap kring konstruktionen av barndom och ungdom i ett sammanhang som är organiserat vid sidan av det formella utbildningssystemet. Vad har scoutrörelsen för barnperspektiv? Vad har scoutrörelsen för kunskapssyn?

Föreliggande forskningsprojekt är tänkt som en vidareutveckling av de forskningsfrågor som uppkom under arbetet med avhandlingen (Westberg, 2007, Den upproriska skötsamheten – att vara ung och scout), vilken var empiriskt orienterad. Det övergripande syftet var att studera barns perspektiv på att vara scouter samt att studera scoutrörelsen som kulturellt fenomen. Till skillnad från avhandlingen vill jag nu rikta blicken mot scoutrörelsens barnperspektiv. Jag går från barnens blick på rörelsen till ledarnas blick på barnen. Jag går från att titta på scoutrörelsen i allmänhet till att studera konstruktionen av barndom och ungdom och rörelsens kunskapssyn i synnerhet. I relation till den tidigare forskningen om scoutrörelsen tillför projektet något nytt genom att fokusera på ledarna och samtiden.

Det här projektet bottnar i en socialkonstruktivistisk kunskapssyn. Scoutrörelsen betraktas som ett socialt konstruerat fenomen som formar människor och formas av människor. Projektet är i sig en konstruktion. Med detta menas att världen kan beskrivas på olika sätt och utifrån skilda perspektiv. Kunskap är mångskiftande och kontextberoende. Den är historiskt och kulturellt förankrad. Socialkonstruktivismen blir en möjlighet till att kunna säga att såhär kan man se på scoutrörelsen, barndom och ungdom. Det finns även andra sätt. Dessa är inte mer eller mindre sanna - de är bara annorlunda.

Projektet består av tre faser.

  • Den första fasen handlar om litteraturstudier. En sammanställning görs av den nationella och internationella forskningen som kretsar kring barnperspektiv och konstruktionen av barndom och ungdom. Denna fas av projektet fokuserar främst på tidigare forskning och teorier som har relevans för projektet.
  • Den andra fasen består av datainsamling. Etnografiskt fältarbete kommer att användas som metod. I fokus står scoutrörelses ledarutbildningar. Materialet förväntas kunna ge svar på frågor om scoutrörelsens barnperspektiv och kunskapssyn.
  • Den tredje fasen handlar om resultatsammanställning, analyser och spridning av forskningsresultat.

Forskningen kommer att utföras vid Stockholms universitet, institutionen för barn- och ungdomsvetenskap. Studien kommer att publiceras i rapporter och i artikelform. Studien ska redovisas såväl nationellt som internationellt, då den bedöms ha internationell relevans. Resultaten kommer att presenteras på internationella konferenser och i internationella publikationer. Tidsplanen för arbetet är att fas ett genomförs under första halvan av år ett. Fas två genomförs under andra halvan av år ett. Fas tre genomförs under år två.

In English: “The constructed scout” – children, youth and leaders in the Swedish Scout and Guide movement