Ett treårigt aktionsforskningsprojekt: 2018-08-01 - 2021-07-31.

Finansiär: Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, Sverige.

Forskningsledare:

Fil. Dr. Eva Kane, E-post eva.kane@buv.su.se

Övriga forskare knutna till projektet är:

Fil. Dr. Anna-Lena Ljusberg, E-post anna-lena.ljusberg@buv.su.se

Fil. Dr. Ann Pihlgren, E-post ann-kristin.pihlgren-eveli@edu.su.se

Bakgrund och utgångspunkter

Fritidshemmets styrdokument uppmanar till att inventera elevernas behov och intressen innan aktiviteter, arbetsformer och arbetssätt som leder mot läroplanens mål definieras. Detta blir inte alltid synligt i planeringsarbetet på fritidshemmet. Fritidshemmet har såväl ett kompletterande som kompenserande uppdrag och fokus för studien är hur ett systematiskt kvalitetsarbete med utgångspunkt i elevernas behov och intressen kan se ut. Två grundskolor med olika upptagningsområden i Stockholmsområdet ingår i projektet.

Forskningsfrågor är:

Vilka formella och informella metoder används och kan utvecklas, i fritidshemmets praktik, för att kontinuerligt inventera den aktuella elevgruppens behov, intressen och erfarenheter?

Hur kan ett systematiskt kvalitetsarbete som bygger på elevernas behov, intressen och erfarenheter realiseras i fritidshemmets vardag?

Hur kan fritidshemmets inventering också berika lektionsinnehåll planerat för att uppnå kursplanemål?