Anna Gradin Franzén, Universitetslektor BUV
Anna Gradin Franzén, Universitetslektor BUV.

Projekttitel: Humor på allvar: Makt och motstånd i multietniska utbildningskontexter.
Projekttid: 2020-2023
Projektledare: Anna Gradin Franzén
Medverkande forskare: Rickard Jonsson
Finansieras av Vetenskapsrådet.

Projektbeskrivning

Humor och skratt kan förstås som ambivalenta praktiker som kan både befästa och utmana social ordning. Eftersom den mesta humorn bygger på något sorts gränsöverskridande av ett tabu eller en social regel är humor ett fruktbart forskningsområde för att synliggöra rådande normer. Humor kan fungera både inkluderande och exkluderande och vara både normerande och subversiv. Genom humor möjliggörs dessutom ett samtalsutrymme, där det kan uttalas som annars inte får sägas. Detta gör humoristiska praktiker till en utmärkt ingång för att undersöka frågor om makt, disciplinering och motstånd i lärandesituationer. Samtalsanalytisk skolforskning har exempelvis visat hur den sociala interaktionen i klassrummet är full av inneslutningar och uteslutningar, och att idén om en jämställd skola också i allra högsta grad står på spel i vardaglig interaktion i klassrum och på raster. Här är humor, skämtande och skratt grundläggande resurser. 

Rickard Jonsson, professor BUV
Rickard Jonsson, professor BUV.

Projektet fokuserar på användning- och effekter av humor i ungas kamratrelationer samt i interaktion mellan unga och vuxna i olika utbildningskontexter. I våra tidigare studier i mångkulturella miljöer har vi sett att kön, etnicitet och ålder är återkommande ämnen i skämt och humor, och att interaktion som berör allvarliga ämnen som rasism och diskriminering visat sig vara förvånansvärt fyllt av humor och skratt. Rasistiska uttryck kan också i sig använda humor och skratt som resurs. Intresset att studera makt och motstånd genom humorpraktiker föranleder därför att projektet fokuserar på tre olika mångkulturella lärandemiljöer: (1) ungdomshemmet, (2) högstadieskolan i ett mångkulturellt område, samt (3) polisens utbildningsinsatser riktade mot unga i mångkulturella miljöer. 

En doktorand kommer att anställas inom projektet och kommer att arbeta med delstudie 2, vilket innefattar ett halvårs etnografiskt fältarbete på en högstadieskola. 


Syftet med projektet

Med etnografi som huvudsaklig metod och med teoretisk och metodologisk utgångspunkt i barndomssociologi, kritiska humorstudier, diskurs psykologi och diskursiva perspektiv på affekt, kommer denna studie att bidra med ny kunskap om humor och social ordning i utbildningsmiljöer. Projektet innefattar en analys av maktrelationer baserade på ålder-, kön- och etnicitet, och belyser hur humor och skratt kan vara en del av både inkluderande- och exkluderande praktiker, ojämlikhet och diskriminering, men också hur det kan användas av unga som ett sätt att göra motstånd, och försöka skapa förändring. Projektet bidrar därmed också genom att ge ett viktigt bidrag till en ökad förståelse för ungas egna perspektiv och liv i en rad olika utbildningskontexter. 


Till dig som avser söka doktorandtjänsten som är kopplad till delprojekt 2 

Du är välkommen att skriva en projektplan som förhåller sig till beskrivningen av det övergripande projektet. Du skriver fram ditt eget, konkreta förslag till din forskningsplan och motiverar själv teoretisk tonvikt, konkreta metodologiska val, materialinsamling och forskningsprojektets upplägg.


Tidigare publikationer om skratt och humor i urval

Franzén, A. G., Sjöblom, B., & Jonsson, R. (in press). Fear, anger and desire: affect and the interactional intricacies of rape humor on a live podcast. Language in Society.
Franzén, A. G., & Aronsson, K. (2013). Teasing, laughing and disciplinary humor: Staff–youth interaction in detention home treatment. Discourse Studies, 15(2), 167-183.
Gottzén, L. & Franzén, A. G. (2019). Othering the rapist: Rurality, rape and the Bjästa case. In Heinskou, M., Skillbrei, M-L. & Stefansen, K. (eds.) Prostitution in the Nordic countries. London: Routledge. 
Jonsson, R., Franzén, A. G., & Milani, M. T. (2020). Making the threatening Other laughable: Ambiguous performances of urban vernaculars in Swedish media. Language & Communication, 71, 1-15.
Jonsson, R. (2018). Swedes can’t swear: Making fun at a multiethnic secondary school, Journal of Language, Identity & Education, 17(5), 320-335.
Jonsson, R. & Milani, T. M. (2012). Du baza henne fem. Om sexistiskt språk och den Andre.  I L Gottzén & R Jonsson. Andra män. Maskulinitet, normskapande och jämställdhet. Lund: Gleerups.
Milani, M. T., & Jonsson, R. (2011). Incomprehensible language? Language, ethnicity and heterosexual masculinity in a Swedish school. Gender and Language, 5, 239 – 236.