Danielle Ekman Ladru. Foto: Sören Andersson.
Danielle Ekman Ladru. Foto: Sören Andersson.

Projekttitel: Hållbara vertikala barndomar? Familjers lägenhetsboende och barns mobilitet. 
Finansieras av Formas.
Projekttid: 2020-2023
Projektledare: Danielle Ekman Ladru
Medverkande forskare: Tanja Joelsson (Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet) och Sofia Cele (Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet).

Projektbeskrivning

I projektet studeras förtätningens konsekvenser för barnfamiljer. Förtätning ses som en viktig del i stadsplanering för att åstadkomma smartare städer och detta har bland annat resulterat i att fler familjer bor i flerbostadshus. Forskning visar samtidigt att det finns samband mellan förtätning, tung trafik, brist på öppna gröna ytor och minskning av barns mobilitet i termer av resor till fots och med cykel samt utomhuslek, som i sin tur är knutet till en ökad oro för barns hälsa och välbefinnande.

Trots detta utesluts fortfarande barns och familjers erfarenheter i den urbana planeringen och kunskapen om hur familjer med barn upplever flerbostadsboende är ytterst sparsam. Särskilt familjers vardagliga organisering av barnens rörlighet och lek är ett underbeforskat område. Hur påverkar "vertikala liv” organiseringen av barns vardagsmobilitet och lek? Behovet av kvalitativ kunskap om hur familjebakgrund, mångfald i stadsdelar och områdesstruktur påverkar familjers organisering av barns rörlighet och lek är stort.

Syftet med projektet

Syftet med projektet är att undersöka hur urbana barnfamiljer i flerfamiljsboende i tre stadsdelar med olika socioekonomisk och etnisk sammansättning upplever sitt boende i relation till organiseringen av barns vardagliga mobilitet i termer av resor till fots/med cykel, utforskande samt inom- och utomhuslek. Ett andra syfte är att undersöka familjers perspektiv på hur förändringar i flerfamiljshuset, i stadsdelen samt i det större urbana rummet kan underlätta barns vardagliga mobilitet i termer av resor till fots/med cykel, utforskande samt inom- och utomhuslek. De frågor som stalls är:

  1. Hur organiserar barn och föräldrar barns mobilitet i termer av resor till fots/med cykel, utforskande samt inom- och utomhuslek?
  2. Vilka är möjligheterna och utmaningarna av flerfamiljsboende i termer av organiseringen av barns mobilitet i termer av resor till fots/med cykel, utforskande samt inom- och utomhuslek enligt barn och föräldrar?
  3. Vilka förändringar i flerfamiljshusen, i stadsdelarna samt i det större urbana rummet kan underlätta barns mobilitet i termer av resor till fots/med cykel, utforskande samt inom- och utomhuslek enligt barn och föräldrar?
  4. Hur kan vi teoretiskt förstå hållbar urbanism genom bostadstyp, stadsdel och familjers organisering av mobilitet i termer av resor till fots/med cykel, utforskande samt inom- och utomhuslek?

I projektet undersöks organiseringen av barns mobilitet med hjälp av flera kvalitativa metoder: intervjuer med barn och vårdnadshavare, etnografi, barns tematiska dagböcker och fotografier. Familjernas perspektiv på hur förändringar i flerfamiljshuset, stadsdelen och staden i stort kan underlätta barnens rörlighet och lek kommer att studeras genom fokusgrupper.

Projektet ämnar bidra till en mer robust förståelse för hur man skapar hållbara stadsmiljöer för barn och för familjer. Det bidrar med ny tvärvetenskaplig och empirisk kunskap till forskningsområdena för barns mobilitet och hållbarhet och har en teoretisk ansats där människors handlingar och relationer, rumslighet och materialitet, förstås som sammanflätade och produktiva.


Länk till utlysning och beslut, samt kommenterande videoklipp från Formas.
Beviljad summa: 7,5 miljoner från forskningsrådet Formas.

Intervju i tidningen Fastighetsnytt