Barn ligger i ring på marken med glada huvuden tätt intill varandra

Titel: Humor på allvar: Makt och motstånd i multietniska utbildningskontexter.

Anna Gradin Franzén (projektledare) och Rickard Jonsson har beviljats 5 983 524 kr i projektbidrag från Vetenskapsrådet, ett 4-årigt forskningsprojekt.

I projektet kommer humor användas som lins för att studera makt och disciplinering i olika utbildningskontexter. Eftersom den mesta humorn bygger på något sorts gränsöverskridande av ett tabu eller en social regel är humor ett fruktbart forskningsområde för att synliggöra rådande normer. Humor kan fungera både inkluderande och exkluderande och vara både normerande och subversiv. Genom humor möjliggörs dessutom ett samtalsutrymme, där det kan uttalas som annars inte får sägas. Detta gör humoristiska praktiker till en utmärkt ingång för att undersöka frågor om makt, disciplinering och motstånd i lärandesituationer. Samtalsanalytisk skolforskning har visat hur den sociala interaktionen i klassrummet är full av inneslutningar och uteslutningar, och att idén om en jämställd skola också i allra högsta grad står på spel i vardaglig interaktion i klassrum och på raster. Här är humorn en grundläggande resurs.


Anna G. Franzén skriver att de har lärt sig från tidigare studier i mångkulturella miljöer att kön, etnicitet och ålder är återkommande ämnen i skämt och humor, och de har sett att interaktion som berör allvarliga ämnen som rasism och diskriminering visat sig vara förvånansvärt fyllt av humor och skratt. De har också sett hur rasistiska uttryck i sig kan använda humor och skratt som resurs. Deras intresse att studera makt och motstånd genom humorpraktiker föranleder därför att de väljer att fokusera på tre olika mångkulturella lärandemiljöer: (1) ungdomshemmet, (2) högstadieskolan i ett mångkulturellt område, samt (3) polisens utbildningsinsatser riktade mot unga i mångkulturella miljöer.


Med etnografi som huvudsaklig metod och med teoretisk och metodologisk utgångspunkt i Barndomssociologi, Kritiska humorstudier och Diskursiv psykologi, kommer denna studie att bidra med ny kunskap om humor och social ordning i utbildningsmiljöer. Projektet innefattar en analys av maktrelationer baserade på ålder-, kön- och etnicitet, och belyser hur humor och skratt kan vara en del av både inkluderande- och exkluderande praktiker, ojämlikhet och diskriminering, men också hur det kan användas av unga som ett sätt att göra motstånd, och försöka skapa förändring. Projektet bidrar därmed också genom att ge ett viktigt bidrag till en ökad förståelse för ungas egna perspektiv och liv i en rad olika utbildningskontexter.

Anna G. Franzén är projektledare och förutom Rickard Jonsson kommer en doktorand anställas och ingå i projektet.