Tanja Joelsson
Tanja Joelsson, BUV. Foto: Sören Andersson, Stockholms universitet

Projekttitel:  Familjers vardagsmobilitet i socialt utsatta områden: villkor, förhandlingar och utmaningar för hållbar urbanism.
Finansieras av Formas, diarenr. 2019-01900
Projekttid: 2020-2023
Projektledare: Tanja Joelsson, Barn- och ungdomsvetenskapliga insitutionen.
Medverkande forskare: Dag Balkmar, Örebro universitet och Malin Henriksson, Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Länk till Formas seminarieserie om Hållbart Samhällsbyggand.


Projektbeskrivning

I projektet studeras det som internationellt kallas för transport poverty (transportfattigdom) genom fallstudier av tre svenska städer. Invånare i socialt utsatta områden gör färre resor per person och vecka jämfört med det nationella genomsnittet. De gör också färre fritidsresor och träffar mer sällan familj och vänner, samt reser mindre med bil.

Studier som uppmärksammat transportfattigdom eller transportrelaterad utsatthet har med få undantag utförts i Sverige. Behovet av kvalitativ kunskap om hur, var och när olika grupper av människor rör sig och reser är stort.

Syftet med projektet är därför att undersöka hur familjer i socialt utsatta och etniskt diversifierade områden rör sig i vardagen, och hur familjemedlemmarna utför och upplever den vardagliga mobiliteten.

De frågor som ställs är:

  1. Hur reser och rör sig föräldrar och barn i socialt utsatta stadsdelar på en vardaglig basis?
  2. På vilket sätt relaterar kön, ålder, klass och etnicitet till varandra i de handlingar och erfarenheter familjerna har av sin vardagliga mobilitet? Vilka former av hinder och resurser hanterar familjerna?
  3. Är familjer i socialt utsatta områden i riskzonen för transportfattigdom och/eller transportrelaterad utsatthet? Om så är fallet, på vilka sätt?
  4. Vilka konsekvenser har familjernas mobilitet i socialt utsatta stadsdelar för att uppnå ett rättvist transportsystem och en hållbar urbanism?

Tre fallstudier med familjer som bor i socialt utsatta områden i tre svenska städer kommer att genomföras. Invånarna har lägre tillgång till bil och körkort än genomsnittet i respektive stad. Forskningsdeltagarna kommer att fylla i mobilitetsdagböcker som beskriver deras vardagliga resande, fotografera sin närmiljö och intervjuas av forskarna i så kallade ”vandrande intervjuer”.

Materialet tolkas tematiskt med hjälp av litteratur om mobilitet, makt och familjers vardagliga resande. Projektet skiljer sig från andra studier om mobilitet eftersom det fokuserar på familjer snarare än individer och på socialt utsatta grupper snarare än medelklassen. Projektet bidrar med kunskap och insikter om hur ett rättvist transportsystem och en hållbar urban miljö kan uppnås. 

Beviljad summa: 5,5 miljoner från forskningsrådet Formas
Läs mer om utlysning och beslut, samt kommenterande videoklipp från Formas.