Ansvarig och samarbetspartner: Professor Maria Tillfors, Center for Health and Medical Psychology (CHAMP) vid Örebro universitet och Nejra van Zalk, fil dr, Wolfson Institute of Preventive Medicine, UK.

Medverkande från Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen: Kari Trost.

Finansiär: Vetenskapsrådet

Betydelsen av emotionell reglering kopplat till föräldra- och kompisrelationer vid utveckling av social rädsla i tonåren

(The Roles of Emotion Regulation and Parent and Peer Relationships in the Development of Adolescent Social Fears)

Bland de många förändringar som sker under de tidiga tonåren är det vanligt med en ökning av social ångest för många ungdomar. Trettonårsåldern är också ofta debutåldern för socialt ångestsyndrom, eller social fobi som det också kallas. Ångest är en negativ känsla som människor försöker dämpa eller bli av med helt på ett eller annat sätt. Denna process brukar benämnas emotionsreglering. Två vanliga strategier när människor försöker reglera eller handskas med sina negativa känslor är flykt och undvikande. Dessa strategier är dock exempel på dysfunktionella sätt att handskas med negativa obehagliga känslor. På kort sikt minskas de negativa känslorna, men på lång sikt kvarhålls de paradoxalt nog. Flykt och undvikande antas vidare teoretiskt vara centrala mekanismer i utvecklingen av psykisk ohälsa. Emellertid finns det begränsat empiriskt stöd för dessa mekanismers betydelse vid utveckling av social ångest. Inte heller vet man särskilt mycket om hur dessa dysfunktionella strategier är relaterade till kända faktorer som har visat sig vara betydelsefulla vid utveckling av social ångest, som dåligt fungerande föräldra- och kompisrelationer.

Inom ramen för detta projekt kommer vi att använda data från tre existerande longitudinella databaser för att undersöka betydelsen av emotionsreglering och föräldra- och kompisrelationer för utvecklingen av social ångest under tonåren. Tack vare att dessa tre databaser innehåller frågebatterier och projektets forskningsdesign har vi en unik möjlighet att undersöka flera intressanta frågeställningar som tidigare inte har gjorts.

Det övergripande syftet med detta projekt är att tillföra ny kunskap om betydelsen som emotionsreglering har vid utvecklingen av social ångest under tonåren.

Vi kommer att undersöka hur social ångest under tonåren utvecklas, vilken roll föräldrar och nära vänner har i denna utveckling, samt om emotionsreglering är en mediator mellan föräldra- och/eller kompisrelationerna och social ångest. Med mediator avses i det sistnämnda ifall föräldra- och/eller kompisrelationer leder till funktionella eller dysfunktionella strategier att hantera negativa emotioner på, och om detta i sin tur leder till positiv eller negativ utveckling av social ångest. Vi planerar att bl.a. undersöka:

a) den roll som emotionell reglering har i sambandet mellan föräldra- och kompisrelationer och dessas inverkan på utveckling av social ångest i ungdomsåren, samt

b) hur olika sätt att reglera emotioner påverkar anpassningen för socialt rädda ungdomar.

I nuläget finns det relativt lite forskning om utveckling av social ångest under tonåren jämfört med empiriska studier om barn och vuxna. I kombination med att våra frågeställningar tar upp outforskade områden, kommer detta projekt att kunna bidra med viktig ny kunskap till fältet.

Forskningsprojektet i Vetenskapsrådets projektdatabas

In English: The Roles of Emotion Regulation and Parent and Peer Relationships in the Development of Adolescent Social Fear