Projektet är pågående, men vilande.

Projektgrupp:

Anneli Hippinen Ahlgren, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockhomls universitet
Lars Lagergren, Malmö universitet

In English: Children´s voices in schoolage educare

Projektbeskrivning:

Projektet fokuserar på att beskriva och diskutera en inom forskningsområdet fritidshem oprövad insamlingsmetod och genom den försöka fånga barns vardag på fritidshemmet genom deras egna berättelser.
Undersökningen är explorativ då insamlingsmetoden innebär en både metodologisk och en analytisk utmaning, i så måtto att både den valda metodens utfall och värdet av det material som insamlas inte går att uppskatta på förhand.
Vår första forskningsfråga kommer ur valet av metod:

  1. Går det att fånga barns perspektiv på vardagen på fritidshemmet genom att i efterhand låta dem skriva ner sina erfarenheter med hjälp av ett digitalt program? 
  2. Vad lyfter barn fram i sina berättelser om tiden på fritidshemmet och motsatt, vad blir frånvarande i berättelserna?
  3. Går det att väva några mönster från de trådar som berättelserna spinner och i så fall hur yttrar sig dessa mönster?

Den sista frågan bygger på de två första. Formuleringarna av frågorna är medvetet luddiga, då vi på förhand inte vet något om undersökningens utfall eller vad den fångar. 

Barnens perspektiv

Studien utgår från barns perspektiv och inte ett barnperspektiv. Det är barnens tankar och upplevelser vi söker; vad de ser som meningsfullt under sin tid på fritidshemmet?

Följaktligen försöker vi hela tiden följa barnet, inte eleven. Att som forskare fånga barns röster, kan ge en möjlighet tillföra andra dimensioner till fritidshemmets verksamhet samt även vara ett samhälleligt bidrag eftersom skolans och fritidshemmets verksamhet ska vila på vetenskaplig grund.