Lina Lundström
Lina Lundström

Doktorand: Lina Lundström

Handledare: Anna Lund, David Cardell

Avhandlingen intresserar sig för högstadieelevers relationsarbete och i synnerhet deras sätt att göra vänskap. Mer specifikt analyseras elevernas relationsvardag utifrån hur sociala och symboliska gränser dras, utmanas och upplöses. Genom att anta ett kultursociologiskt perspektiv på elevernas iscensättande av vänskap har det blivit möjligt att se hur olika kulturella ideal och även var och när vänskapen iscensätts, kan kopplas till social makt som i sin tur skapar inkludering och exkludering.

Avhandlingen visar att elevernas relationsarbete är ett hårt arbete vilket inbegriper face work, försvarande av gränser och ifrågasättande av invanda sociala ordningar. Detta arbete lyfter fram de frågor som är centrala i elevernas formande av identitet(er), vem de är inför dem själva men också inför andra. För att kunna få en förståelse för elevernas vänskap, som utgår från ett kultursociologiskt perspektiv, har Lina Lundström samlat data genom videoupptagningar, observationer och intervjuer.

Research project in English: A cultural sociological understanding of friendship in school