Avhandling: Det ansvarsfulla mötet. En närhetsetisk analys av omsorgens innebörder i förskolan"

Doktorand: Mie Josefson, forskarstuderande i förskoledidaktik.

Handledare: Hillevi Lenz Taguchi

Ämne: Förskoledidaktik

Mie Josefson. Foto: Ernst Henry Photography
Mie Josefson. Foto: Ernst Henry Photography

Beskrivning

Hur kan man förstå omsorgens innebörd i förskolan? Hur kan ett synliggörande av omsorgens innebörder i sin tur skapa vidare förståelse för vad det innebär för förskollärare att se och ta ansvar för barnen och barnens liv tiden de vistas i förskolan?

Och omvänt: hur kan man förstå aspekter av ansvar i relation till förskolans och förskollärares uppdrag i allmänhet och som ett uttryck för omsorgens innebörder i synnerhet?

Det är frågor som på olika sätt belyser förskolan som en mellanmänsklig och empatisk praktik och kretsar kring förskolläraryrkets etiska förutsättningar. Etiska i den meningen att frågorna fokuserar på de relationella och sociala aspekterna av läraryrket i förskolan, vad dessa består av och vilken betydelse de har för kvaliteten på mötet mellan barn, pedagoger och föräldrar. Intresset för dessa frågor väcktes under Mie Josefsons år som verksam förskollärare och följde så småningom med in i arbetet med hennes doktorsavhandling.