Forskargrupper inom förskoledidaktik

Forskargrupper inom förskoledidaktik

  • DigiTaktik - Digitala verktyg i förskolan DigiTaktik - Digitala verktyg i förskolan för lärande och formativ återkoppling i samband med tidiga förmågor och grundläggande färdigheter i matematik. Skillnaden i kunskapsnivå mellan barn ökar och forskning visar på stora skillnader i tidig matematik redan före skolstart. Inom projektgruppen ser vi att det finns ett behov av att studera hur aktiviteter med digitala verktyg i förskolan kan utvecklas för att främja barns utveckling och lärande.
  • Forskningsgruppen för förskoledidaktiska studier Forskningsgruppen för förskoledidaktiska studier har sedan början av 1990-talet arbetat med praktiknära forskning. I nära samarbete med förskolor och med stöd av kooperativa lärprocesser, samt med inspiration från skilda teoretiska och filosofiska perspektiv, har gruppen utvecklat ett förskoledidaktiskt tänkande. Detta tänkande har prövats i olika forskningsprojekt och utvecklingsarbeten i förskolan. Ett viktigt fokus i forskningen är frågor som är relaterade till utforskandets pedagogik, dess villkor och konsekvenser för synen på barn, kunskap, lärande och den pedagogiska miljön i förskolan.
  • Lärande – Hjärna– Praktik: transdisciplinära studier om språk i förskolan En av forskningsinriktningarna vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Forskningsområdet har bedömts som ett ledande forskningsområde vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet.
  • MIG-projektet - Att bli en mattemänniska i förskola/skola Forskningsgruppen är formad kring MIG-projektet, som erhållit stöd från Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté. Det övergripande frågeområdet handlar om att undersöka vad det är i skolans och förskolans matematiska undervisningspraktiker och skolklimat som konstituerar identiteter hos elever som positiva till matematik och därmed ett mer eller mindre starkt åtföljande intresse för matematik hos flickor och pojkar.
Disputationer
BUV_Forskare_ Mie_Josefson. Foto_Mats Edman.jpg

Intervjuer och föreläsningar

Om forskning av lärare, doktorander och forskare.

KONTAKT

Prefekt och forskningsansvarig
Mats Börjesson
prefekt@buv.su.se

Studierektor forskarutbildningen
Kari Trost

Forskningshandläggare
My Bodell

Föreståndare Barn- och ungdomsvetenskap
Rickard Jonsson

Programansvarig Masterprogram i Barn- och ungdomsvetenskap
Lucas Gottzén

Föreståndare Förskoledidaktik
Anna Palmer

Programansvarig Masterprogram i förskoledidaktik
Åsa Bartholdsson

Institutionen på Facebook