Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Att ta barnens lek på allvar

Inom fältet studeras barns och ungdomars lek, utveckling och lärande samt utvecklingsbetingelser, socialisation och livsvillkor. Många olika metoder och tekniker används parallellt och i samverkan. Forskningen omfattar även faktorer som har konsekvenser för pedagogiskt arbete med barn och ungdomar.

Familjens betydelse när det gäller att överföra kunskaper till barn och unga har reducerats, återskapandet och skapandet av viktiga kunskaper har blivit en offentlig angelägenhet samtidigt som en rad informella lärprocesser har fått ökad betydelse för barns och ungas socialisation. Viktiga lärprocesser äger allt oftare rum på fritiden utanför familjen och skolan, inte minst via media och via informations- och kommunikationsteknik (IKT). Barns och ungas livsmiljöer och olika arenor skapar nya förutsättningar och möjligheter för lek, kommunikation, socialisation och informellt lärande.

Lekens betydelse för barns hälsa och välbefinnande

Lek och leksaker har stor betydelse under barns uppväxt och stimulerar språk och kommunikation och befrämjar samspel med andra barn. Den internationella forskningen om lek och leksaker är begränsad och det är därför angeläget att lyfta fram lekens betydelse för barns hälsa och välbefinnande.

Barns och ungas fritidsaktiviteter styrs i stor utsträckning av sociala och kulturella skillnader och möjligheter. Vår utgångspunkt är att barn lär sig naturligt genom att delta i olika aktiviteter utanför den mer formella kontexten som skolan utgör.

De ungas perspektiv är av stor vikt

Centralt inom den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningen är att lyfta fram barns och ungas egna perspektiv på sina erfarenheter, upplevelser och livsmiljöer. Kultur, etnicitet och genus är områden som på ett naturligt sätt griper in i de olika forskningsprojekten. Barn- och ungdomsvetenskap lyfter fram variation och olikheter hos barn och unga som något viktigt och utvecklande.

Forskningsinriktningar inom barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsprojekt inom barn- och ungdomsvetenskap

På Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har vi en mängd olika forskningsprojekt. Läs mer om de olika Forskningsprojekt inom Barn- och ungdomsvetenskap.

Forskare och organisation inom barn- och ungdomsvetenskap

På Barn- och ungdomsvetenskapliga insitutionen arbetar ett flertal professorer, universitetslektorer, adjunkter, dokotorander och forskare. Det finns också ett ämneråd för barn- och ungdomsvetenskap. Du finner dem inom barn- och ungdomsvetenskap via nedanstående länkar:

Doktorander inom barn- och ungdomsvetenskap.

Forskare och lärare inom barn- och ungdomsvetenskap.

Ämnesråd för barn- och ungdomsvetenskap.

Forskarutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har utbildning för den som vill studerar till forskare, läs mer om vår forskarutbildning via länken nedan:

Forskarutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap.