Interaction in Outdoor Play Environments - Gender, Culture and Learning

Jane Brodin & Peg Lindstrand (Eds.)

Nr 47 (2006) 110 pp. (463 kB)

"Datorn är en penna för mig". IKT som redskap för unga med rörelsehinder

Peg Lindstrand & Jane Brodin

Nr 46 (2006) 48 pp. (145 kB)

IKT som en integrerande länk för barn och unga med rörelsehinder (362 Kb)

Peg Lindstrand & Jane Brodin

Nr 45 (2006) 122 pp. (362 kB)

Inclusion of Young Persons in Outdoor Education, Learning in Motion, Report II (285 Kb)

Magnus Magnusson

Nr 44 (2006) 36 pp. (270 kB)

Inclusion of Children in Outdoor Education. Learning in Motion, Report I (322 Kb)

Jane Brodin & Peg Lindstrand

Nr 43 (2006) 55 pp. (295 kB)

Kommunikativ kompetens – begrepp och definitioner? (957 Kb)

Peg Lindstrand

Nr 42 (2005) 118 pp. Available: Stockholm International Toy Research Centre

Vi Vill Leva – Leva För Alltid. En empirisk studie av barns interaktion och lek på två förskolegårdar.

Karin Engdahl

Nr 41 (2005) 70 pp. Available: Stockholm International Toy Research Centre

CREX/Creativity through Participation. Report from a research project.

Magnus Magnusson

Nr 40 (2005) 70 pp. (361 kB)

Kommunikativ kompetens – begrepp och definitioner? (957 Kb)

Jane Brodin

Nr 39 (2005) 62 pp (reviderad utgåva av TKH-rapport 8). (840 kB)

Några reflektioner kring lek och leksaker. (405 Kb)

Karin Engdahl

Nr 38 (2005) 73 pp. (440 kB)

Att skapa genom att delta. Rapport från forskningsprojektet CREX. (475 Kb)

Magnus Magnusson

Nr 37 (2004) 66 pp. (424 kB)

Bibliography on Videotelephony and Disability 1993-2002. (107 Kb)

Magnus Magnusson & Jane Brodin

Nr 36 (2003) 50 pp. (107 kB)

Adoptivbarn med funktionsnedsättningar. Sju föräldraintervjuer. (204 Kb)

Marianne Lindberg & Jane Brodin

Nr 35 (2003) 48 pp. (204 Kb)

”Det är bara att kämpa på”. Barns upplevelser av habilitering, skola och fritid samt kommentarer frå (381 Kb)

Inger Bernehäll Claesson

Nr 34 (2003) 103 pp. (308 Kb)

Familjedator eller datorfamilj. Pappors och mammors syn på datoranvändning. (293 Kb)

Magnus Magnusson & Anna Westberg

Nr 33 (2002) 64 pp. (212 Kb)

"Bitarna faller på plats". Intervjuer med tre habiliteringsteam om stöd till barn med rörelsehinder (574 Kb)

Lena Lind

Nr 32 (2002) 93 pp. (576 Kb)

"Lyrisk, arg och frustrerad". Riktad kompetensutbildning för specialpedagoger/lärare inom ITIS. (1108 Kb)

Jane Brodin, Peg Lindstrand & Ninni Sirén

Nr 31 (2002) 64 pp. (1,1 Mb)

La comunicación en deficiencia mental. Claves para su intervención. (962 Kb)

Jane Brodin & Trinidad Rivera

Nr 30 (2001) 64 pp. (964 KB)

Empowerment. Hur resonerar personer med utvecklingsstörning om inflytande, bemötande, sociala relati (385 Kb)

Karin Renblad

Nr 29 (2001) 51 pp. (388 Kb)

"Att höja ribban". Förväntningar och syn på lek och träning enligt Move & Walk-pedagogik. Intervjuer (529 Kb)

Lena Lind

Nr 28 (2001) 100 pp. (530 Kb)

Invandrarbarn med autism och datorer. En kunskapsöversikt kring IKT som stöd för språkutveckling och socialt samspel.

Fia Andersson

Nr 27 (2001) 58 pp.

Juega conmigo!. El juego y los juguetes para niños con discapacidad. (3187 Kb)

Jane Brodin & Trinidad Rivera

Nr 26 (1999) 76 pp. (3,1 Mb)

La familia del deficiente mental. (600 Kb)

Jane Brodin & Trinidad Rivera

Nr 25 (1999) 67 pp. (604 Kb)

Videotelefonen. Ett medium för socialt samspel för personer med utvecklingsstörning. Projekt VITSI.

Jane Brodin & Karin Renblad

Nr 24 (1999) 194 pp.

Konduktiv pedagogik. Ett alternativ för barn med rörelsehinder. Resultat av enkätstudie med 109 familjer som deltagit i kurser på Move & Walk Institutet under det första verksamhetsåret.

Lena Lind

Nr 23 (1999), 80 pp.

Vänskap. En intervjustudie med personer med utvecklingsstörning. Projekt VITSI.

Jane Brodin

Nr 22 (1998), 52 pp.

Socialt nätverk. Vuxna personer med utvecklingsstörning och deras sociala nätverk. En intervjustudie. Projekt VITSI.

Karin Renblad

Nr 21 (1998), 122 pp.

FAmiljeStöds-projektet. En modell för avlösarservice. [Family Support Project. A model for respite care service].

Jane Brodin, Inger Claesson & Sanja Paulin

Nr 20 (1998), 88 pp + App.

Teckenkommunikation. Stöd och information till barnomsorgspersonal runt ett alternativt och komplett (11546 Kb) [Sign communication. Support and information to child care staff about alternative and augmentative communication]. FAS-project The FAmily Support Project.

Ninni Sirén

Nr 19 (1997), 66 pp + App.

Avlösarservice sedd ur personalens perspektiv. FAS-projektet. [Respite care from staff perspective]. Fas-project.The FAmily Support Project.

Inger Claesson

Nr 18 (1996), 68 pp + App.

Föräldrars perspektiv på avlösarservice. FAS-projektet. (Respite care service from a parental perspective]. Fas-project. The FAmily Support Project.

Sanja Paulin

Nr 17 (1996), 68 pp + App.

Flickor, pojkar och skrivhjälpmedel. Tillgång till personliga tekniska skrivhjälpmedel för grundskoleelever med rörelsehinder - en inventering ur ett genusperspektiv. [Girls, boys and technical aids for writing. Access of personal, technical aids for pupuls with motor disabilities - an inventory from gender perspective].

Eva Sandstedt

Nr 16 (1996).

Självuppfattning hos personer med utvecklingsstörning. En intervjustudie. [Self conception in persons with mental retardation. An interview study]. Projekt VITSI.

Jane Brodin

Nr 15 (1997), 88 pp + App.

Dagcenterpersonal och tekniska hjälpmedel. En kartläggning av dagcenter-personals kunskaper om ny teknik och tekniska hjälpmedel. [Day centre staff and technical aids. A survey of knowledge of technology and technical aids]. Projekt VITSI.

Jane Brodin & Ingegerd Alemdar

Nr 14 (1996), 53 pp + App.

Videotelephones. A tool for facilitating communication and social integration for persons with moderate mental retaration. TeleCommunity - Final report.

Jane Brodin & Ingegerd Alemdar

Nr 13 (1995), 128 pp + App.

Bedömning av kommunikativ förmåga hos personer med utvecklingsstörning. TeleCommunity. [Assessment of the communicative ability in persons with mental retardation. TeleCommunity].

Jane Brodin & Fredrik Thurfjell

Nr 12 (1995), 41 pp + App

Avlösarservice som stöd till familjer med barn med funktions-nedsättningar. En enkätstudie i 245 kommuner. [Respite care service as support for families with children with disabilities. A questionnaire in 245 municipalities]. FAS-projektet. The FAmily Support Project.

Jane Brodin

Nr 11 (1995), 69 pp

Ny teknik och personer med i vuxen ålder förvärvade hjärnskador. [New technology for persons with traumatic brain injuries].

Jane Brodin

Nr 10 (1994), 25 pp + app

Virtual Reality and Disability. Proceedings from The First Nordic Conference on Virtual Reality and Disability.

Jane Brodin & Magnus Magnusson (Eds.)

Nr 9 (1993), 65 pp + app.

Kommunikativ kompetens. En begreppslig utredning. [Communicative competence. A conceptual survey.]

Jane Brodin

Nr 8 (1993), 40 pp

Minitrial. A limited study of the use of Videotelephony for People with Moderate Mental Retardation.

Jane Brodin, Maria Fahlén & Sven-Håkan Nilsson

Nr 7 (1993), 27 pp + app

Virtuell Verklighet och Handikapp. [Virtual reality and disability]

Magnus Magnusson & Jane Brodin

Nr 6 (1993), 34 pp

Videotelephony and Disability. A bibliography.

Jane Brodin & Magnus Magnusson

Nr 5 (1993), 79 pp

Still Picture Telephones for people with Aphasia and Mental Retardation.

Jane Brodin & Magnus Magnusson

Nr 4 (1992), 22 pp

Telecommunication for People with Mental Retardation. Requirements and Services.

Jane Brodin

Nr 3 (1992), 22 pp

Teknologi och Människor med Funktionsnedsättningar. [Technology and persons with disabilities].

Jane Brodin och Magnus Magnusson

Nr 2 (1992), 36 pp

Bildtelefoni och Förståndshandikapp. En kunskaps- och forsknings-översikt. [Picture telephony and mental retardation. A research survey].

Jane Brodin & Magnus Magnusson

Nr 1 (1992), 26 pp