Som ordförande för det nationella Bibsamkonsortiets styrgrupp har Astrid Söderbergh Widding undertecknat ett uttalande av den globala sammanslutningen för bibliotekskonsortier, ICOLC (International Coalition of Library Consortia), där förlagen uppmanas att öppna upp sitt innehåll för läsning och underlätta användning. Drygt 80 konsortier världen över har undertecknat uttalandet som i korthet handlar om en uppmaning gentemot de vetenskapliga förlagen att tills vidare öppna upp och tillgängliggöra sitt innehåll med anledning av coronaviruset och nedstängningen av universitetslokaler världen över. Man vill också se en flexibilitet hos förlagen vad gäller förnyelser och betalningar, samt att de vetenskapliga förlagen överväger en frysning av 2020 års priser.

Läs mer här

Statement on the Global COVID-19 Pandemic and Its Impact on Library Services and Resources

Uppma­ning till förlag att öppna upp sitt inne­håll med anled­ning av coro­na­vi­ru­set!