De transformativa avtalen har tillkommit med syftet att driva på en övergång från en prenumerationsbaserad affärsmodell till publicering med öppen tillgång, samt att få en bättre kostnadskontroll. Grundtanken var att de transformativa avtalen skulle gälla under en övergångsperiod, och efter 2024 kommer flera forskningsfinansiärer, som till exempel Coalition S genom Plan S, inte längre att stöda transformativa avtal.

För att förlagen inte ska försöka permanentera dessa avtal ”som den nya affärsmodellen” har Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) tillsatt en utredningsgrupp som fått i uppdrag att ta fram en strategi som går i linje med regeringens målbild för hur den vetenskapliga kommunikationen ska se ut i framtiden. Gruppen ska även undersöka alternativa publiceringsvägar utanför de kommersiella förlagen och ta fram sådana förslag. Ett färdigt förslag ska presenteras senast hösten 2023.

Utredningsgruppen består av forskare, finansiärer och förhandlare från Stockholms universitet, Kungliga biblioteket, Karolinska institutet, Lunds universitet, Södertörns högskola, Vetenskapsrådet och Forte.