I avsiktsförklaringen som undertecknats av biblioteken på Stockholms, Uppsalas, Lunds, Göteborgs och Umeås universitet står det att det samlade svenska trycket inte enbart avser böcker, tidningar och tidskrifter, utan även läromedel och rapporter. Idag är tryckproduktionen delvis svårtillgänglig och splittrad, och avsikten är att öka informationstillgången och att tillgängliggöra nya källresurser till forskningen. 

 Forskningen och allmänheten efterfrågar allt mer digitaliserat material. Genom att våra sex bibliotek nu samverkar säkerställer vi att vi utnyttjar våra gemensamma resurser på ett effektivt sätt vilket ökar farten i digitaliseringen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall i ett pressmeddelande från Kungliga biblioteket.

För att uppnå målet med att digitalisera hela det svenska trycket krävs långsiktigt arbete som kommer att ske i delprojekt under en längre tid. Första delen handlar om att digitalisera katalogiserat material som är fritt från upphovsrätt, men parallellt ska biblioteken även arbeta för att digitalisera upphovsrättsskyddat material och okatalogiserat äldre tryck.

Läs mer

KB:s pressmeddelande: 600 år av svenskt tryck ska digitaliseras