De fyra förlagen som Stockholms universitet slutit avtal med är Copernicus Publications, Frontiers Media, Public Library of Science (PLoS) och MDPI. De är utvalda eftersom det är där universitetets forskare publicerar mest Open Access-artiklar.

Stockholms universitet har även gått med i ett antal nationella avtal med traditionella förlag där artiklar publicerade hos förlaget blir Open Access på artikelnivå. Dessa förlag är Springer, Institute of Physics (IOP), Taylor & Francis, de Gruyter och Royal Society of Chemistry. Genom avtalen behöver inte forskarna betala någon författaravgift för Open Access-publiceringen utan avgifterna täcks av biblioteket.

Ytterligare nationella avtal förhandlas med Elsevier och Wiley.

Allt bör vara öppet 2026 enligt forskningsproppen

Enligt forskningspropositionen som kom 2016 är målbilden att alla vetenskapliga publikationer som är finansierade av offentliga medel ska vara öppet tillgängliga omedelbart då de publiceras. Målet ska vara uppfyllt till 2026. Alla aktörer inom forskningssystemet har ett gemensamt ansvar för att målbilden uppfylls. Idag är 37 procent av det som Stockholms universitets forskare publicerat i artiklar direkt öppet tillgängligt, men för att målbilden på 100 procent ska kunna uppnås behövs det aktivt arbete. Central finansiering av Open Access-publicering är en av universitetets strategier för att uppnå målet.

Att centralt finansiera en total övergång till Open Access skulle i dagsläget bli mycket dyrt då universitetet utöver författaravgifterna även betalar stora prenumerationsavgifter för att läsa artiklarna. Övergången måste därför ske succesivt för att vara kostnadseffektiv. I dagens system betalar Stockholms universitet avgifter till förlagen både för att läsa och publicera, dessa kostnadsströmmar måste harmoniseras för att inte kostnaderna för den vetenskapliga kommunikationen ytterligare ska skena. Samtidigt kommer avtalen att underlätta för våra forskare genom att minska den administrativa processen som en mängd mikrobetalningar till förlagen för författaravgifter innebär.

Så har urvalet av avtal skett

För att komma fram till var centrala insatser skulle ge mest genomslag har Stockholms universitetsbibliotek studerat med vilka förlag som Stockholms universitets forskare publicerar sig mest och till vilka förlag forskarna betalar flest författaravgifter för Open Access-publicering. Med de lokala och nationella avtalen som universitetet slutit finns det avtal om Open Access-publicering med de flesta stora förlag där Stockholms universitets forskare publicerar sig. Biblioteket kommer kontinuerligt följa upp publiceringsmönstren för att fortsatt se var insatser behöver göras.

Lista på rabatter och förbetalda avgifter

Alla publiceringsavtal som finns på biblioteket finns samlade på bibliotekets webbplats. Det är både avtal som ovan med förbetalda avgifter, men det finns också många rabatter för forskare som kräver att forskarna själva begär rabatten.

Du hittar avtalen här: Rabatterade och förbetalda publiceringsavgifter

Om du har frågor om avtalen eller open access-publicering i stort, tveka inte att kontakta oss på openaccess@su.se