Geovetenskapens hus exteriört under sommartid
Geovetenskapens hus

Mot denna bakgrund samt ett behov av att ha ett hållbart bestånd, genomförs en större gallringsinstats på Frescatibiblioteket. Syftet är dels att frigöra yta för ankommande böcker och dels att få ett mer uppdaterat bestånd.

Integreringen av Geobibliotekets samlingar i Frescati påbörjades i april 2018 och den sista maj stänger Geobiblioteket. I lokalerna där Geobiblioteket finns idag kommer det att förberedas för ytterligare studieplatser, vilka kommer att göras tillgängliga under hösten 2018.

För frågor om Geobibliotekets införlivning i Frescati, kontakta projektledare Tommy Westergren.