Det övergripande målet för den svenska miljöpolitiken är att lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Det är ett löfte till framtida generationer om frisk luft, hälsosamma livsmiljöer och rika naturupplevelser.

För att kunna nå miljömålen krävs gemensamma insatser på många håll i samhället – i myndigheter, företag, intresseorganisationer och inte minst av alla oss enskilda individer – det vi gör i vardagen påverkar miljön. (”De svenska miljömålen”, Naturvårdsverket)

Snabbval

Aktivt miljöarbete

Stockholms universitet deltar i förverkligandet av miljömålen genom att ha ett aktivt miljöarbete som innefattar bland annat att sprida kunskap, utbilda och följa upp miljöarbetet inom organisationen.

Miljöarbetet vid universitetsbiblioteket drivs av en miljögrupp med en representant för varje avdelning, under ledning av en miljösamordnare. Det yttersta ansvaret för miljöarbetet har överbibliotekarien.

De senaste åren har biblioteket bland annat arbetat med att sänka förbrukningen av kontorspapper (läs mer om hur vi lyckades minska pappersförbrukningen) och ersätta resor med videomöten. Ett av målen med den stora ombyggnaden av Frescatibiblioteket var också att sänka elförbrukningen genom att bland annat välja elsnål och närvarostyrd belysning och effektivare styrsystem för värme och ventilation.

Tillbaka till toppen

Biblioteket som kunskapsresurs

Du som vill lära dig mer om hållbar utveckling, klimatförändringar och andra miljöfrågor har mycket att hämta på biblioteket. Prova till exempel ”sustainable” i vår sökruta – du får flera tusen böcker och över tre miljoner artiklar i träfflistan. Även mer avgränsade ämnen ger många träffar.

De flesta av träffarna är i e-resurser, databaser och liknande. Du behöver alltså inte ens åka hit för att läsa materialet, du kan komma åt det hemifrån.

Tillbaka till toppen

Vad kan du som student göra?

  • Sätt dig in i Stockholms universitets miljöpolicy.
  • Engagera dig i miljönätverket eller någon av studentorganisationerna som arbetar med miljöfrågor.
  • Miljöwebben föreslår några enkla åtgärder för dig som vill bidra till miljöarbetet.

Tillbaka till toppen

Har du förbättringsförslag eller vill rapportera en miljöavvikelse?

Om du är student eller privatperson och vill meddela ett förbättringsförslag eller miljöavvikelse, kontakta Jenny Lilliehöök, universitetets miljökoordinator, e-post: jenny.lilliehook@su.se eller tfn 08-16 39 88.

Om du är anställd vid Stockholms universitet använder du universitetets rapporteringssystem för miljöavvikelser eller förbättringsförslag SAMIR. Följ länken, fyll i formuläret och tryck på "Skicka anmälan".

Tillbaka till toppen

Medarbetaransvar

Miljöarbete handlar i mångt och mycket om kunskap, om ständiga förbättringar och att anamma ett nytt beteende. Medarbetare vid Stockholms universitet har ett ansvar att:

  • Känna till universitetets miljöpolicy
  • Följa universitetets miljörutiner och ansvisningar samt miljölagstiftningen
  • Bidra till genomförandet av bibliotekets och universitetets miljömål och handlingsplan

Mer information till medarbetarna finns på bibliotekets intranät.

Tillbaka till toppen