Studenter som har behov av anpassad kurslitteratur får det genom webbtjänsten Legimus. Biblioteket hjälper till att registrera Legimuskonton åt de studenter som har rätt till det. För att få tillgång till Legimus krävs det att studenten har någon form av funktionsnedsättning som gör det svårt att läsa tryckt text. Det går att läsa mer på Legimus webbplats om vem som har rätt att få ett konto i Legimus. Det vanligaste formatet i Legimus är talböcker. För studenter med en synnedsättning finns det också möjlighet att få kurslitteraturen i form av punktskrift eller som e-text. Den anpassade litteraturen produceras till Legimus av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Beställa nya talböcker

Kursböcker som inte finns i Legimus beställs i först hand av studenterna själva. Studenterna beställer böcker genom att fylla i bibliotekets formulär för talboksbeställningar. När beställningen kommit in till oss på biblioteket beställer vi talboken hos MTM.

Publicera litteraturlistan i god tid innan kursstart

Produktionstiden för en talbok kan vissa perioder vara 8-12 veckor. Det är därför viktigt att studenterna har tillgång till uppdaterade litteraturlistor i god tid innan terminsstart för att hinna beställa de talböcker som inte redan finns i Legimus.

Lärare kan beställa talböcker med ”Klart till kursstart”

Du som lärare har också vissa möjligheter att önska att talböcker ska produceras, enligt det som MTM kallar ”Klart till kursstart”. För att en bok ska kunna beställas som ”Klart till kursstart” måste det vara troligt att titeln kommer att efterfrågas av en eller flera studenter med läsnedsättning. Beställ därför endast böcker om du vet att det kommer att vara studenter på kursen som har behov av talböcker. Boken får inte vara äldre än två år och måste vara obligatorisk på kursen. Beställningar på ”Klart till kursstart” skickas till lasstod.sub@su.se.

Att en bok beställs som ”Klart till kursstart” innebär inte en garanti att MTM kommer att välja att producera boken som talbok. Det är därför alltid bra att studenter i behov av talböcker också gör en talboksbeställning själva då en bok saknas i Legimus.

Artiklar och kompendier

MTM producerar inte artiklar eller kompendier som talböcker. De studenter som vill få dessa texter upplästa kan använda sig av en talsyntes. Det finns flera olika typer av talsynteser, men genom Stockholms universitet har alla studenter tillgång till talsyntesen ClaroRead Plus. Eftersom studenter kan behöva använda talsyntes till texter är det alltid till fördel för studenterna om de texter som används på en kurs finns i ett tillgängligt elektroniskt format. Det kan till exempel vara svårt för en talsyntes att läsa upp en text om kopian av texten är väldigt otydlig.

Kontakt

Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på lasstod.sub@su.se