Bibliotekets låneregler 25 maj 2018
 

För att få tillgång till bibliotekets material och tjänster behöver du ett universitetskort eller ett bibliotekskonto. Dessa gäller på Stockholms universitetsbibliotek med tillhörande bibliotek.

Genom att använda universitetskortet eller bibliotekskontot förbinder du dig att följa Stockholms universitetsbiblioteks låneregler.

Det är det utlånande biblioteket som bestämmer lånetid och möjlighet till omlån.

Om materialet skadas och/eller tappas bort, tar det utlånande biblioteket beslut om ersättning eller återanskaffning.

Du som låntagare är skyldig att

  • Observera ändringar i lånereglerna. Vi meddelar ändringar på Stockholms universitetsbiblioteks webbplats, och ansvarar för att en gällande version av lånereglerna alltid finns på webbplatsen.
  • Observera  den garanterade lånetidens längd. Lånetiden är olika för olika samlingar. Stockholms universitetsbibliotek är inte skyldigt att skicka påminnelser.
  • Respektera licensvillkoren för bibliotekets elektroniska resurser. Utskrift och nedladdning av artiklar ur tidskrifter och andra källor får endast göras för personligt, ickekommersiellt, studie- eller forskningssyfte.
  • Observera materialets återlämningsdatum för att kunna lämna tillbaka i tid.
  • Behandla bibliotekets material varsamt och skydda det mot skada.
  • Hålla bostadsadress och e-postadress aktuella.
  • Ansvara för alla lån på ditt universitetskort eller bibliotekskonto tills lånen är avregistrerade i Stockholms universitetsbiblioteks lånesystem. När du återlämnar material som du lånat får du ett kvitto via återlämningsmaskinen och ett mail till den epostadress du uppgivit. Spara kvittot till dess du kontrollerat på webbplatsen att ditt lån är avregistrerat.
  • Bibliotekets material får inte tas med utomlands.

Vad händer om jag bryter mot reglerna?

Om du bryter mot bibliotekets regler och stör verksamheten i bibliotekets lokaler kan du bli utestängd från biblioteket i upp till sex månader enligt 10 kap. 1 § 1st. p.3 och 2 § 2 st. § 1, kapitel 10, punkt 3 i högskoleförordningen (1993:100).

Vem fastställer lånereglerna och hur bindande är de?

Lånereglerna är ett avtal mellan dig som låntagare och Stockholms universitetsbibliotek. Lånereglerna fastställs av Stockholms universitetsbiblioteks överbibliotekarie.

Vilka regler gäller för att lagra uppgifter?

För biblioteksverksamhet gäller sekretess enligt 40 kap. 3 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) § 22, kapitel 9 i sekretesslagen (1980:100) för uppgifter i register om enskilda personers lån, reservationer eller andra former av beställningar.

I biblioteksverksamhet kan behandling av personuppgifter förekomma. I dessa fall gäller EU:s dataskyddsförordning (GDPR) samt kompletterande nationell lagstiftning. Genom att ingå låneavtal med Stockholms universitetsbibliotek och iaktta våra låneregler samtycker du till sådan behandling av personuppgifter som är nödvändig för att genomföra vår utlåningsservice till dig. Stockholms universitetsbibliotek förbinder sig att inte behandla dina och andras personuppgifter i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att bedriva utlåningsverksamhet.