Underlag: Elektronisk enkät samt muntlig kursvärdering i grupp

 

Terminen i sin helhet

Delkurs 1  Teori och elementär forskningsmetodik 7,5 hp

Delkurs 2  Fördjupningsstudium – individuell läskurs 7,5 hp

Delkurs 3  Uppsatskurs 15 hp

 

Terminens upplägg (arbetsformer, föreläsningar, seminarier)

Kursen fungerar mycket bra med teori- och metodkurs och fördjupningskurs före uppsatsarbetet. Bra föreläsare och kursupplägg. Eventuellt fler föreläsningar om teori och metod. Bra med självständigt arbete med handledarstöd för fördjupningsstudium. Att läsa in sig på ett forskningsfält relevant för det kommande uppsatsarbetet uppskattas. En mer generell presentation av olika forskningsfält under fördjupningsstudium efterfrågas. Föreläsningen om etik uppfattas som viktig.

Kurslitteratur (omgång, innehåll)

Kurslitteraturen fungerar bra.

Kursen i relation till kursmålen

Kursen motsvarar kursmålen.

Examinationsformer

Bra med examinationsuppgifter som kopplar ihop teori, metod och empiri. Några studenter önskar en mer specificerad examination vad gäller teori och metod (exempelvis med tydligt formulerade frågor och mindre av eget val för studenten).

Övriga synpunkter

Studenterna betonar att man fått ta del av flera perspektiv, vilket varit berikande. Man uppskattar också trevlig bemötande från CBK. En student menar att CBK bör göra en liten ”kvalitetsgenomgång” på kurserna, då nivån kan vara ojämn.

 

Förslag på åtgärder och uppföljning

Översyn av examinationsfrågor delkurs Teori och forskningsmetodik. En allmän översyn av kursutbudet görs inför nästa gång kursen ges.

 

Delkurs III Uppsatskurs

Kursens upplägg (arbetsformer, föreläsningar, seminarier)

Studenterna är nöjda med delkursens struktur och upplägg.

Kursen i relation till kursmålen

Studenterna menar att kursen mycket bra motsvarar kursmålen.

Handledning

Studenterna är mycket nöjda med hur handledningen fungerat. Handledningen har varit flexibel och tillmötesgående.

Övriga synpunkter

Studenterna för bland annat fram synpunkter på att man lärt sig vikten av att planera sina studier/sitt uppsatsskrivande och glädjen i att ta sig an en forskningsuppgift. Man uppskattar god och lugn stämning under oppositionen.