Kunskap och förståelse

Det är bara ett fåtal studenter per läsår som går magisterkursen så underlaget är litet. Här några citat ur en kursvärdering ht 2012: ”Kursen har givit mig stora möjligheter till dels fördjupningen av specifik kunskap inom ett avgränsat område inom barnkulturämnet, och dels ökad förståelse för förutsättningar och villkor för barns tillgång till kultur och barnkulturen i sig. Sammantaget har dessa aspekter påtagligt fördjupat såväl kunskaper som förståelse för fältet.”

Färdighet och förmåga

Ur samma kursvärdering: ”Jag har under kursens gång, framförallt genom den egna praktiken, övat min akademiska färdighet och min förmåga att självständigt arbeta forskningsinriktat inom ett avgränsat område. Min egen upplevelse är att både själva färdigheten och förmågan avsevärt skärpts under kursens gång”.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Ytterligare citat från kursvärderingen: ”Min upplevelse är att kursen i hög grad hjälp mig att utveckla min vetenskapliga kompetens och min förmåga att självständigt granska och förhålla mig till vetenskapliga studier, tillvägagångssätt och likaså akademisk kunskapsproduktion i stort”.

Övriga kommentarer

Studenten tillägger: ”Jag upplever att magisterkursens uppläggning har möjliggjort en radikal utveckling av min akademiska och vetenskapliga förmåga. Detta genom hur den erbjuder stor frihet att på djupet tränga in i ett avgränsat område. Och samtidigt genom hur arbetet under kursen beror på min egen drivkraft, planering och mitt egna ansvar./…/

Jag upplever att uppläggningen med kontinuerliga textseminarier där text av olika skribenter i olika skeden hela tiden passerar varit en mycket stor källa till stöd i arbetet med den egna uppsatsen. Seminarierna har också skärpt och tränat min förmåga rent akademiskt. Handledningen har genomgående varit ett stöd under kursen och har på ett ovärderligt sätt låtit mig göra mest möjliga av mina idéer och tankar”.