Barnkultur  I, 30 hp - terminsvärdering

Nedan följer kursvärderingar för de olika delkurserna inom Barnkultur I

 

      Delkurs 1  Barndom, barnsyn, barnkultur

Kursens upplägg (arbetsformer, föreläsningar, seminarier)

Flertalet studenter menar att upplägget är bra eller mycket bra och att delkursen är tydligt strukturerad, varierad, välplanerad och välfungerande. Flera nämner att föreläsningarna är intressanta och att seminarierna hjälper studenterna att bättre förstå litteraturen. Några upplever att undervisningsformerna ibland är likartade, men också att lärarna är trevliga, kunniga och engagerade. Några studenter önskar fler seminarier, särskilt gällande en text kring kulturarv.

 

Kurslitteratur (omfång, innehåll)

Delkursens litteratur fungerar väl med tanke på att det är många olika aspekter som täcks. Flera studenter betonar att litteraturen är aktuell, reflekterande och relevant, men att inte all litteratur berörts av föreläsare. Flera studenter uppskattar kursens textseminarier kring de viktigaste texterna. En stor del av litteraturen är tillgänglig genom Mondo eller elektroniskt, vilket uppskattas, likaså tydliga sid- och läsanvisningar.

 

Kursen i relation till kursmålen

Det stora flertalet studenter menar att kursen motsvarar kursmålen.

 

Examinationsformer

Examinationsformerna uppskattas över lag. Examinationen består av individuella skriftliga uppgifter och muntlig redovisning av grupparbete samt ett examinerande seminarium. Det examinerande seminariet uppfattade flera som otydligt. Flera uppskattar de skriftliga uppgifterna och menar att examinationsuppgifterna var lärorika och knöt ihop kursens innehåll och uppskattar att examinationen bestod av varierande uppgifter.

Övriga synpunkter

Spridda synpunkter om svårigheter med att arbeta i grupp.

 

Förslag på åtgärder och uppföljning

Litteraturlistan ses över och viss litteratur till föreläsningar tas bort. Gruppstorlekarna ses över, liksom information om grupparbetet vid uppstart samt kontakt med lärare under grupparbetets gång. Det examinerande seminariet ges ny form och görs helt i grupp tillsammans med lärare, utan skriftlig del. Ytterligare ett seminarium läggs till.

 

Delkurs 2 Kultur för barn

      Kursens upplägg (arbetsformer, föreläsningar, seminarier)

De flesta studenter är nöjda med upplägget, d v s indelningen i föreläsningar och       seminarier. ”Bra” eller ”mycket bra” är det vanligaste omdömet. Föreläsningarna anses lärorika och diskussionerna på seminarierna anses intressanta och givande. Enstaka synpunkter på att barnmusikinslaget var lite tunt. En student anser att schemat varit alltför ”tufft” med föreläsningar på förmiddag och seminarium på eftermiddag två ggr per vecka.

 

Kurslitteratur (omfång och innehåll)

Studenterna uppskattar tydliga läsanvisningar och instuderingsfrågor men flera har synpunkter på att mängden litteratur som ska läsas inför de olika undervisningstillfällena varierar så stort och att vissa literatur som anges som obligatoriska knappt används. Över lag är studenterna nöjda med kurslitteraturen. Någon efterfrågar fler teoretiska texter/perspektiv, någon tycker att balansen mellan teori och historia fungerar väl.

 

Kursen i relation till kursmålen

Genomgående anser studenterna att kursen uppfyllt kursmålen väl.

 

Examinationsformer

Examinationen innefattar en del ”kort”frågor med historisk inriktning och en längre essäfråga där studenterna utför en självständig analys av ett barnkulturellt uttryck. Därtill har studenterna ett grupparbete som inte är examinerande men som fungerar som en ”övning” inför essädelen av den skriftliga tentamen. Överlag är studenterna nöjda och tycker att examinationen är ”bra” och ”intressant”. Någon tycker att informationen inför examinationen varit lite otydlig, någon menar att uppdelningen av tentamen i två delar var förvirrande.

     

      Delkurs 3 Kultur i barns vardagsliv

      sammanställning ej klar.

 

Delkurs 4 Barnkulturella omgivningar

      Kursens upplägg (arbetsformer, föreläsningar, seminarier)

Studenterna är genomgående positiva; ”bra”, ”mycket bra”, ”bra blandning”.

 

Kursen i relation till kursmålen

Genomgående anser studenterna att kursmålen uppfylldes. En saknar inslag om ”familjens kulturella omgivning”

 

Examinationsformer

Examen bestod av två delar: ett examinerande seminarium om barnkulturpolitik som  och en ”A-uppsats” där studenterna själva fick formulera en frågeställning utifrån ett av fyra ämnen. Samtliga anknöt till artikel 31, barns rätt till kultur. Studenterna fick vid ett handledningstillfälle (2 studenter per 20 minuter) hjälp att välja ämne, avgränsa sig och litteraturtips. Ganska många fick ytterligare lite handledning via mejl. Genomgående är studenterna positiva och uppskattar att de fått fördjupa sig i slutet av kursen, samt att de kunnat tillämpa kunskaper från hela terminen i examinationen. Ett par tycker att det har varit svårt att själv välja ämne och avgränsa sig, någon tycker att tiden till att skriva varit knapp.