Barnkultur  I, 30 hp - terminsvärdering

Terminens upplägg (arbetsformer, föreläsningar, seminarier)

Studenternas synpunkter är mestadels mycket positiva, även om flera menar att det är mycket litteratur. Terminen är väl disponerad, med intressanta och tydliga delkurser i relevant ordning. Flera studenter betonar att man mött mycket bra och engagerade föreläsare och kursansvariga. Också seminarierna uppfattas som givande. Studenterna uppskattar varierade och utvecklande examinationsformer.

Positiva synpunkter – det studenterna kommer att bära med sig i framtiden

Studenterna uppskattar att man får möta flera olika synsätt och perspektiv på barnkultur. Flera nämner också att man lärt sig att reflektera över ny kunskap. Ett par studenter nämner särskilt att CBK är strukturerat, trevligt, personligt och intresserar sig för sina studenter.

Representativa axplock ur studenternas svar: ”Inspirerande föreläsningar. Bred kunskap & engagemang”; ”De olika perspektiven på barndom och barnsyn”; ”Massa nya kunskaper och relevanta synsätt på barn och barnkulturen. En medvetenhet om ämnet – underlag för diskussioner om barnsyn m.m.”; ”Konfronterande, ögonöppnande, välbehövligt kritisk, reflekterande, sjukt bra lärare med brinnande intresse som smittat av sig”.

Negativa synpunkter – vad som saknas eller bör ändras

Flera studenter efterlyser en ledig dag mellan inlämning av en delkurs examination och start av nästa delkurs. En student menar att det är för många obligatoriska seminarier. Kurslitteraturen kan i vissa fall vara svår att få tag på.

Förslag på åtgärder och uppföljning

Kursen kommer till viss del revideras inför ht-16.

 

Nedan följer kursvärderingar för de olika delkurserna inom Barnkultur I

 

    Delkurs 1  Barndom, barnsyn, barnkultur

Kursens upplägg (arbetsformer, föreläsningar, seminarier)

Flertalet studenter menar att upplägget är bra eller mycket bra och att delkursen är tydligt strukturerad, varierad, välplanerad och välfungerande. Flera nämner att föreläsningarna är mycket intressanta och spännande samt att lärarna är trevliga, kunniga och engagerade. Många lyfter fram grupparbetet som särskilt intressant och givande, även om det tog mycket tid. Flera studenter önskar mindre grupper med färre studenter i varje grupp.

Kurslitteratur (omfång, innehåll)

Delkursens litteratur fungerar väl med tanke på att det är många olika aspekter som täcks. Flera studenter tycker att det är för mycket litteratur och att man gärna hade sett en tydligare prioritering av den viktigaste litteraturen. Flera studenter betonar att litteraturen är aktuell, reflekterande och relevant. En stor del av litteraturen är tillgänglig genom Mondo eller elektroniskt, vilket uppskattas. Viss litteratur är svår att få tag på.

Kursen i relation till kursmålen

Det stora flertalet studenter menar att kursen motsvarar kursmålen.

Examinationsformer

Examinationsformerna uppskattas, några menar att det är för många examinationsmoment. Examinationen består av individuella skriftliga uppgifter och muntlig redovisning av grupparbete. Spridda synpunkter handlar om såväl otydliga examinationsuppgifter som att examinationsuppgifterna var lärorika och knöt ihop kursens innehåll. Några studenter uppskattar föreläsningen i studieteknik och att skriva akademiskt.

Övriga synpunkter

Spridda synpunkter (om fantastiska föreläsningar/lärare och lärorik kurs samt otydlighet inför examination).

Förslag på åtgärder och uppföljning

Litteraturlistan ses över liksom gruppstorlekarna och tydlighet inför examinationen.

 

Delkurs II  Språk och lek i barnkulturen

Kursens upplägg (arbetsformer, föreläsningar, seminarier)

Studenterna anser att upplägget är intressant och bra samt pedagogiskt uppbyggt. Flera lyfter fram att det är bra föreläsare. Reflektionsseminarium uppskattas.

Kurslitteratur (omfång, innehåll)

Delkursens litteratur är relativt omfattande, men fungerar bra.

Kursen i relation till kursmålen

Studenterna menar att kursen motsvarar kursmålen. Intressant kurs med bra diskussioner.

      Examinationsformer

Intressanta uppgifter. Reflektionsprotokollet ses som en spännande uppgift och givande examinationsform. Några menar att instruktionerna var lite otydliga.

Övriga synpunkter

Spridda synpunkter (om för hård komplettering vid frånvaro, intressant kurs och vikten av egen reflektion i examinationen).

Förslag på åtgärder och uppföljning

Kursen kommer till viss del revideras inför ht-16.

 

Delkurs III  Estetiska uttryck i barnkultur

Kursens upplägg (arbetsformer, föreläsningar, seminarier)

Studenterna är mycket nöjda med delkursens struktur och upplägg. Några tycker det är för mycket med två seminarier på samma dag. Vid den muntliga utvärderingen betonas att det är en mycket intressant kurs med intressanta föreläsare och bra seminarier samt att det är bra och lagom med två undervisningsdagar i veckan.

Kurslitteratur (omfång, innehåll)

Litteraturen till delkursen är omfattande men är relevant och fungerar väl. Några studenter menar att det är för mycket att läsa.

Kursen i relation till kursmålen

Studenterna menar att kursen motsvarar kursmålen.

      Examinationsformer

Fungerar bra. Spridda synpunkter där någon betonar att det var roliga analysuppgifter och att det var bra att man fick en fråga tidigt på kursen och en annan tycker det var för mycket med två olika skrivuppgifter med samma inlämningsdatum.

Övriga synpunkter

Spridda synpunkter om omfångsrik litteratur, intressanta föreläsare, flera examinationsuppgifter samt både positiva och negativa kommentarer kring grupparbetet.

Förslag på åtgärder och uppföljning

Kursen kommer till viss del revideras inför ht-16.

 

     Delkurs IV Barnkultur i det senmoderna samhället

Kursens upplägg (arbetsformer, föreläsningar, seminarier)

Intressant och engagerande kurs med bra variation på föreläsningar och seminarier. Några studenter vill ha fler föreläsningar. Bra upplägg, men mindre bra att den sträcker sig över jul- och nyårshelgerna. Några studenter nämner citatlogg som mycket givande, det gjorde att man fokuserade starkare på inläsning av kurslitteraturen. Bra seminarieformer.

Kurslitteratur (omfång, innehåll)

Litteraturen till delkursen täcker ett stort område. Litteraturen fungerar väl, men några menar att den är för omfattande och delvis svår (samt i viss mån svår att få tag på).

Kursen i relation till kursmålen

Studenterna menar att kursen motsvarar kursmålen.

      Examination

Spridda synpunkter, de flesta positiva. Några menar att de har en spännande utformning och att de är bra och öppna, vilket är positivt. Någon menar att de är för öppna och en annan att det var OK, men en stor uppgift. Handledning inför examination uppskattas. Någon önskar mer handledning. Bra med redovisningar.

Övriga synpunkter

Engagerande kurs samt kunniga lärare och kursansvarig uppskattas.

Förslag på åtgärder och uppföljning

Kursen kommer revideras inför ht-16.