Delkurs 1: Barndomssociologi och utvecklingspsykologi 7.5 hp

Sammanställningen är gjord efter såväl muntlig grupputvärdering som skriftliga, individuella kursvärderingar. Den bygger på de rubriker som anges för den skriftliga kursvärderingen.

Upplägg

Upplägget anses fungera väl. Grupparbetet har fungerat bra. En student menar dock att det varit för mycket fokus på detta, medan en annan ansåg att det är bra med ett grupparbete tidigt så man får kontakt med övriga studenter. Upplägget med två hela dagar undervisning i veckan och avsatt tid för inläsning och grupparbeten uppskattas. Seminarier uppskattades och man skulle gärna ha fler.

Litteratur

Mycket bra och relevant. Bra läshänvisningar. Några tycker att det var för mycket litteratur. Mycket bra med kompendiet.

Föreläsare

Överlag är man mycket nöjd med föreläsarna. Vissa upplevdes glida ifrån ämnet lite. Någon påpekar att vissa av de föreläsare som hade gemensamma föreläsningar för studenter från både Barnkultur II och Bildterapikursen inte verkade veta om detta.

Examination

Examinationen tycks ha fungerat bra. Studenterna har uppfattat frågorna som intressanta och engagerande och de flesta uppskattade att examinationen bestod i tre mindre delar, medan någon tyckte det blev lite splittrat. Några tycker att det var lite oklart vad som förväntades av den individuella skriftliga delen av grupparbetet.

Detta kommer jag att bära med mig

Mycket mer kunskap! Grupparbetet utvecklade förmågan till samarbete. Tankar om egen barnsyn och normer vad gäller fostran. Nyfikenhet på att läsa mer! Den mycket bekväma stämningen från alla!
Hur man strukturerar sitt studieupplägg från start! Många viktiga begrepp att fortsätta reflektera kring, som barnsyn, kompetens och föräldraroll.

Detta saknar jag

Gärna fler seminarier och möjlighet till diskussion, kanske ordna en studiegrupp som träffas utanför schemat. Gärna dela ut powerpoints innan föreläsningarna om det går. Vissa föreläsare hade powerpoints med alldeles för mycket text, det blir tråkigt. Vissa önskade en starkare styrning från föreläsarna då en del diskussioner tenderade att sväva iväg.

Förslag på åtgärder och uppföljning

Studenterna önskade fler tillfällen till diskussion/fler seminarier. Detta ses över till vårterminen -14. Examinationen uppfattades av de flesta som bra men några tyckte att en uppgift var lite oklar. Instruktioner och upplägg ses över till vt -14.

Sammanställningen gjord av Moa Wester

 

Delkurs II: Barns tolkningar av barnkultur 7.5 hp

Sammanställningen bygger dels på skriftliga kommentarer i samband med att kursen som helhet utvärderades vid terminens slut och dels på löpande kommentarer och feedback från studenterna.

Studenterna är överlag väldigt nöjda. Fältarbetet har varit uppskattat av studenterna som upplever att man fått göra ”på riktigt”.

I övrigt hänvisas till kursutvärderingen vt -12 då upplägget i stort varit detsamma.

Sammanställningen gjord av Moa Wester

 

Delkurs III: Genusaspekter på barnkultur 7.5 hp

Sammanställningen är gjord efter såväl muntlig grupputvärdering som skriftliga, individuella kursvärderingar. Den bygger på de rubriker som anges för den skriftliga kursvärderingen.

Upplägg

Upplägget anses varit bra med bra bredd. Särskilt nämns det avslutande seminariet som tycks ha gett bra input inför hemskrivningen.

Litteratur

Överlag bra, men viss litteratur uppfattades vara daterad.

Undervisning och föreläsare

Bra föreläsare med varierade bakgrunder/kompetenser.

Examination

Examinationen verkar ha fungerat i stort sett bra. Vissa är nöjda medan vissa uppfattar skrivuppgiften som otydlig. Det behövs tydligare struktur vid grupparbetsredovisningarna så alla grupper får lika mycket tid.

Detta kommer jag bära med mig/saknar jag

Kursen tycks ha väckt nya tankar och gett ny kunskap och medvetenhet i ämnet till de flesta av studenterna. Intressant hen-diskussion. Filmen ”Mitt liv i rosa” uppskattades. Gärna mer queerteori. Gärna mer diskussion och fler seminarier och mer koppling till litteraturen.

Förslag på åtgärder/uppföljning

Formen för examination och grupparbete ses över till vt -14.
Litteraturlistan ses över till vt -14

Sammanställningen gjord av Moa Wester

 

Delkurs IV: Uppsats 7.5 hp

Sammanställningen är gjord efter såväl muntlig grupputvärdering som skriftliga, individuella kursvärderingar. Den bygger på de rubriker som anges för den skriftliga kursvärderingen.

Upplägg

Upplägget har fungerat bra. Introduktionen var bra och även så handledningen.

Litteratur

Studenterna anser sig ha fått bra hjälp med att hitta relevant litteratur och med avgränsning. Lagom mängd litteratur.

Undervisning och föreläsare

Samtliga studenter säger sig vara mycket nöjda med handledningen. En student skriver: ”Bra introduktion och fantastiskt smidig och givande handledning. Pådrivande, utmanande och lugnande på samma gång”. Även snabba svar från expeditionen uppskattas.

Examination

Lagom omfång på uppsatsen. Givande och lärorikt med opponeringarna. Uppskattat att man fick välja ämne fritt.

Detta kommer jag bära med mig/saknar jag

Lärdomar om att planera självständigt arbete och insikter om akademiskt skrivande, hur man skriver uppsats och de egna resultaten lyfts fram. Ännu lite tydligare instruktioner om hur opponeringen ska gå till. Några önskar att få läsa fler andra B-uppsatser inför kursen.

Kommentarer om hela terminen, Barnkultur II som helhet

Studenterna är överlag väldigt nöjda med terminen som helhet, man verkar tycka att kursen varit väldigt lärorik och presenterat många olika aspekter och perspektiv på barnkultur.

Förslag på åtgärder/uppföljning

Ännu tydligare instruktioner angående opponeringarna till VT -14 liksom tydligare förmedling av att mängder med B-uppsatser finns att läsa på expeditionen.

Sammanställningen gjord av Moa Wester