De skriftliga kursvärderingarna kan ses som representativa då

1) CBK har kontinuerlig kontakt med studenterna (inklusive muntliga kursvärderingar)

2) CBK har kontakt med många alumner (en alumnundersökning 2012 med ett 30-tal alumner belyste också vad kandidat- och magisterstudenter med examen i barnkultur ansåg om utbildningen)

3) De skriftliga kursvärderingarna från ht-12 överensstämmer till största delen och i allt väsentligt med de skriftliga kursvärderingarna från ht-11.

 

Sammanställning

Kunskap och förståelse

Föreläsarna får för övrigt till nästan helt övervägande del positiva kommentarer. Studenterna menar att kursen svarar väl mot målen: ”Jag tycker mig ha utvecklats enormt mycket kunskapsmässigt under denna termin i letande och läsande av forskning i samband med val av uppsatsämne. Det har på något sätt startat en hunger att hela tiden vilja lära sig mer men också en lärdom/process i att kunna göra relevanta val i samband med uppsatsämnet”. Ht 2012 försvann en föreläsning pga sjukdom vilket beklagades.

Färdighet och förmåga

En student betonar att hen ”hela tiden utmanats och blivit stärkt av min handledare i det kritiska tänkandet. Det självständiga arbetet har gjort mig lite säkrare, starkare och modigare i en akademisk värld jag ändå är ny i. Opponeringen var en utmaning men också väldigt berikande i och med målet att försöka kritiskt granska en uppsats från ett kritiskt, positivt och kreativt perspektiv.”

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenterna menar att inte minst de etiska frågorna belyses: ”Etiska problemställningar är något jag tycker ständigt diskuteras både på lektioner, i texter och som på grund av detta/med hjälp av detta även har införlivats i mitt uppsatsskrivande”.