Kursens uppläggning och innehåll

Studenterna är överlag nöjda med kursens uppläggning och innehåll. Upplägget på kursen upplevs som tydligt och välorganiserat. Innehållet värderas som angeläget: ”…tycker att alla som möter barn bör läsa den för att förstå komplexiteten kring barns bästa, barns behov och barns rättigheter”. Några studenter önskar mer fokus på ungdomskultur.

Studenterna delas in i smågrupper som tillsammans förbereder sig före varje seminarium/föreläsning genom instuderingsfrågor. Detta upplägg uppskattas. Gruppdiskussionerna för varje föreläsningstillfälle vidgar perspektiven.

Föreläsningar/seminarier

Det finns en kursansvarig samt flera ämnesspecialister som föreläser, de fungerar också som handledare för examinationen. Studenterna uppskattar att få lärare som företräder olika perspektiv och att handledarna ger visst stöd i skrivprocessen. Föreläsningsform med mycket diskussioner uppskattas.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen är uppdelad i en obligatorisk del och en frivillig referenslitteraturdel, vilket fungerar bra. Studenterna uppskattar att man har en referenslitteraturdel där man själv får välja viss litteratur.

Examinationsform

Kursen examineras genom ett paper, som diskuteras på en slutkonferens. Varje student har en handledare som är behjälplig med avgränsning av ämne, disposition och förslag på referenslitteratur. Det tvärvetenskapliga upplägget, även i examinationen, uppskattas av studenterna.

Övrigt

Många studenter nämner särskilt det tvärvetenskapliga perspektivet på kursen som nytt och givande. Flera uttrycker att kursen som helhet varit ”som helhet en väldigt intressant kurs”; ”…hela kursen med allt sitt innehåll har varit utvecklande för mig som person”; ”jättebra kurs med bra kurslitteratur”; ”Det har även funnits stor vetenskaplig kunskap från tvärvetenskapliga områden vilket varit inspirerande och känts som ett privilegium att få ta del av. Tack för en mycket givande kurs!”

Åtgärder

För nästa år kan övervägas om innehållet ska riktas något med mot äldre barn och ungdomar.

Tydligare riktlinjer för handledningens omfattning för den skriftliga examinationen bör formuleras.