Allmänt

Studenterna är positiva till kursens upplägg och struktur och många uttrycker att kursen varit inspirerande, rolig, tankeväckande och intressant: ”Kursen har varit jättebra, intressanta diskussioner, spännande litteratur och inspirerande och stödjande handledare, jag är helnöjd!”; ”Det har över lag varit en mycket givande och intressant kurs. Alla föreläsningar har varit bra”. Några önskar fler föreläsningar: ”Jag hade också gärna haft fler föreläsningar, eftersom det varit givande”.


Litteratur

Studenterna är nöjda med litteraturen (men få synpunkter på detta, det är ganska mycket eget val av referenslitteratur utöver den obligatoriska litteraturen)


Grupparbete - seminarier

Många uppskattade grupparbete och förberedda seminarier (med instuderingsfrågor): ”Gruppens diskussioner har varit mångfacetterade och innehållsrika.” Några tyckte det var svårt eftersom gruppmedlemmarna hade olika ambitionsnivå: ”Mitt förslag är därför att seminariediskussioner föregås av en föreläsning.” Någon önskade att gruppindelningen skett tidigare.
 

Examination

Examinationsuppgiften är fri inom givna ramar, varje student tilldelas en handledare som stöd: ”Bra kurs med utgångspunkt i en bra upplagd och intressant examinationsuppgift, tydligt motiverad med att på den här nivån förväntas man kunna kommunicera kunskaper och reflektioner.” Studenterna menar också att handledningen fungerat utmärkt.
 

Åtgärder för ht-13

Kursplanen skrivs om för att passa in i CBKs nya magisterprogram och BUVs reviderade masterprogram. Kursen kommer också fortsättningsvis att gå på halvfart då det rekommenderas för avancerad nivå, bl.a. på humanistisk fakultet, SU (det kommer studenter från flera fakulteter och högskolor). Det kommer också att bli något fler (och mer) styrda seminarietillfällen med föreläsningar.