Kursens upplägg (arbetsformer, föreläsningar, seminarier)

Studenter anser att kursens upplägg är bra eller väldigt bra med intressanta seminarier och föreläsningar. Studenterna framhåller att gruppdiskussionerna inför varje seminarium har varit väldigt viktiga och givande, då det gett möjlighet att diskutera litteraturen med studiekamraterna.  

 

Kurslitteratur (omfång, innehåll)

Kurslitteratur är omfångsrik och täcker kursen innehåll. Studenter tycker att det är mycket litteratur för en 7,5hp kurs. En stor del av litteraturen är tillgänglig genom Mondo eller elektroniskt, vilket uppskattas.

 

Kursen i relation till kursmålen

Studenterna menar att kursen motsvarar kursmålen.

 

Examinationsformer

Examinationen består av ett individuellt skriftligt paper och muntlig redovisning. Studenterna uppskattar den skriftliga examinationen men tycker inte att den muntliga delen är lika givande.

 

Detta kommer jag att bära med mig

Studenterna kommer bära med sig kursens upplägg där föreläsningar, seminarium och gruppdiskussioner har varvats på ett givande sätt. Vidare bär de med sig kunskaper om barnrättskonventionen och det tvärvetenskapliga perspektiv som genomsyrat kursen. De anser sig fått med sig många begrepp som kopplas till barn och barndom och en god förståelse för dess innehåll och användning.

 

Förslag på åtgärder och uppföljning enligt kursvärdering från 2015 och 2016

  • Vi kommer att tydliggöra skrivningsformen som ett processkrivande och också på ett tydligare sätt nyttja studentgruppens kompetenser, i form av peer-reviews under kursens gång.

 

  • Till hösten 2017 läggs ett mitt-kurs-seminarium där krav på synopsis ställs för att stödja studenterna i skivprocessen och i val av referenslitteratur (ett sådant s.k. kurskrav skrivs in i kursbeskrivningen). Att börja tidigt med skrivande kan generera högre kvalitet på studenternas paper. Härigenom kan också lärarnas kompetenser att stödja studenterna i val av innehåll och i avgränsning bättre tas till vara. Vi behåller därmed lärares s.k. ’handledarskap’ under skrivandet, då det också upplevts som mycket värdefullt ur studentsynpunkt.

 

  • Vi kommer att bättre tydliggöra vad som är obligatorisk litteratur och referenslitteratur, och beakta omfånget som var och en behöver läsa. Att ha en lista med bredd avseende referenslitteratur har vi funnit viktigt för att fånga studenternas olika ingångsfokus i sina paper, så de kan välja efter intresse.

 

  • Vi behåller grupptiden för tvärgruppsdiskussioner inför varje seminarieträff då detta är mycket uppskattat.