Barnkultur II består av fyra delkurser:

Barndomssociologi, intersektionalitet och barnkultur

Kursen behandlar barndomssociologi och intersektionalitet i relation till barnkultur och ger kunskap om teoretiska och metodiska principer. Tonvikt läggs på barndom som socialt konstruerat och barndomens relation till andra sociala kategoriseringar. De teoretiska perspektiven appliceras på barnkulturella exempel, främst från den kultur barn och unga möter och interagerar med i vardagen.

Barnkulturens transmedialitet

Med utgångspunkt i samtidens medialt rörliga barnkultur analyseras och diskuteras begrepp som transmedialt berättande, deltagarkultur och kulturella ikoner. Under delkursen ges en rad på kulturella fenomen som visar på hur olika barnkulturella uttryck (såsom musik, text, bild, film), praktiker och sociala kontexter är sammanlänkande såväl intermedialt som historiskt. Fokus ligger på transmediala struktur och förutsättningar, det vill säga att enskilda fenomen och artefakter att förstås och analyseras som delar av större mediala komplex.

Receptionsstudier av barnkultur

Receptionsstudier är ett sätt att synliggöra tolkningar av barnkultur. Under kursen genomför studenten ett vilket presenteras i en rapport där genomförande och bearbetning av resultat vilar på hermeneutiska principer. Stor vikt läggs vid forskningsetik gällande forskning som involverar barn och unga. Delkursen omfattar också praktisk och teoretisk kunskap om olika slags forskningsintervjuer.

Uppsats

Delkursen syftar till att ge kunskap om och träning i att genomföra en begränsad vetenskaplig studie. Delkursen syftar även till att utveckla studentens förmåga att självständigt söka litteratur inom ett begränsat och relevant problemområde för studien, att kunna presentera denna i form av en uppsats samt att på ett akademiskt korrekt vis granska annans uppsatsarbete.
 

Den första  av delkurserna går att läsa som fristående kurs om 7.5 hp, se vänsterspalten.

 

Studieform: Normal

Studietid: Dag

Studietakt: 100%.

Särskild behörighet: För tillträde till kursen ska studenten ha slutbetyg från Barnkultur I, 30 hp, eller motsvarande.

En direktlänk till anmälan hittar du i utbildningskatalogen.

 

Kursplan

Schema

Kurslitteratur: Litteraturlista Barnkultur II (reviderad 180205) (326 Kb)

Välkomstbrev: Barnkultur II vt18 (415 Kb)