Magisterprogrammets övergripande mål är att erbjuda en tvärvetenskapligt orienterad utbildning om barnkultur med en tydlig förankring i det omgivande samhället. Utbildningen syftar till att presentera och diskutera aktuella forskningsfält, teoretiska ansatser och fördjupade metodinriktningar relevanta för ämnesområdet barnkultur, ge vidgade och fördjupade kunskaper kring ett självvalt forskningsområde samt utveckla förmågan att tillämpa vetenskaplig metodik genom ett självständigt uppsatsarbete om 15 hp. Dessutom ger utbildningen möjlighet till en praktikperiod motsvarande 15hp.

Största delen av utbildningen sker i en liten studiegrupp med nära kontakt till dina handledare och lärare. Du kommer att möta studenter som är i olika faser av sin utbildning  vilket skapar goda förutsättningar för intressant utbyte med andra studenter samt nätverkande.

Som magisterstudent i barnkultur får du ta del av en utbildning som är helt unik i Sverige, ingen annanstans kan du studera till magister i  barnkultur!

Utbildningsgången ser olika ut beroende på studietakt och till viss del på önskemål. Kontakta oss för att diskutera vad som passar dig bäst.

Vad läser man?

I programmet ingår följande kurser:

          eller

  • kurser om 15 hp valda i samråd med föreståndare för Centrum för barnkulturforskning. Observera att studenten själv måste söka kurser om detta alternativ väljs!

Behörighet

Behörig till magisterprogrammet är den som har en filosofie kandidatexamen, varav minst 90 hp inklusive ett examensarbete om minst 15 hp i ämnet barnkultur, samt Svenska nivå 3/Svenska som andraspråk nivå 3 och Engelska nivå 2, eller motsvarande.

Anmälan

Anmälan sker via antagning.se.

Programmet kan läsas på hel- eller halvfart och påbörjas såväl hösttermin som vårtermin, efter överenskommelse med ansvarig på Centrum för barnkulturforskning. Kontakta oss för att diskutera vilken studiegång som passar dig.

Observera också att eventuella valbara kurser söks av studenten själv efter diskussion med CBK.

För mer information om programmet kontakta oss på cbk@barnkultur.su.se.

 

Självständigt arbete inom barnkultur ht19

Schema