Kursen är uppdelad på tre delkurser:

Delkurs 1. Teori och forskningsmetodik (7,5 hp)
Delkursen avser att presentera och diskutera aktuella forskningsfält, teoretiska ansatser och fördjupade metodinriktningar relevanta för ämnesområdet barnkultur. Studenten skall redovisa fördjupade kunskaper inom ett självvalt och väl avgränsat teoretiskt område och relevanta metodinriktningar relaterade till uppsatsarbetet.

Delkurs 2. Fördjupningsstudium (7,5 hp)
Delkursen syftar till att studenten skall vidga och fördjupa sina kunskaper kring det forskningsområde inom vilket det pågående uppsatsarbetet bedrivs.

Delkurs 3. Examensarbete (15 hp)
Delkursen syftar till att utveckla studentens förmåga att tillämpa vetenskaplig metodik genom att självständigt arbeta med en begränsad vetenskaplig uppgift inom ett valt specialområde i form av en uppsats.

 

Studietakt: 100% dag.

Särskild behörighet: Påbyggnadskurs i barnkultur, 20 poäng, alternativt Barnkultur, kandidatkurs, GN, 30 hp, alternativt motsvarande kunskap. Engelska B.

Kursen ersätts från och med höstterminen 2014 av Magisterprogram i barnkultur, 60 hp.