Kursen introducerar, diskuterar och problematiserar barnkultur som ämnesområde utifrån en rad olika perspektiv, såväl vuxnas som barns. Kursen ger grundläggande kunskap om dels vuxenproducerad kultur för barn ur ett historiskt-estetiskt perspektiv, dels barns samtida kultur- och mediebruk ur ett användarperspektiv. Under kursen kommer du ges möjlighet att relatera undervisningen till dina egna yrkeserfarenheter.

Kursen består av två delkurser:

Delkurs 1: Barnkultur och barndom, 7,5 hp

Delkursen ger kunskap om barnkulturens villkor, förutsättningar och historiska utveckling. Centrala begrepp är barnkultur, barnsyn, barndom och kulturarv. Kursen behandlar estetiska uttryck inom barnkultur med betoning på vuxenproducerad kultur för barn under 1900-tal till idag, såsom litteratur, scenkonst, film, musik och visuell kultur.

Delkurs 2: Samtida barndom, 7,5 hp

Delkursen tar utgångspunkt i den kultur barn möter, använder och producerar i sin vardag, såsom dataspel, film/TV och sociala medier. Barnperspektiv, lek, kamratkultur och konsumtion diskuteras och under delkursen möter du olika praktiska exempel för att förstå och kunna analysera barns kulturella vardagsliv.

Studieinformation

Kursen ges på halvfart under perioden september-januari. Undervisning sker i form av webbaserade föreläsningar, seminarier, grupparbeten och individuella uppgifter på distans. Den har även två obligatoriska fysiska träffar förlagda till campus Stockholms universitet i samband med kursstart och kursavslutning.

  • Kursen ges: Period A-D, HT20                    
  • Studieform: Distans
  • Studietid: Dag
  • Studietakt: 50 %  
  • Kursplan
  • Schema (publiceras 1 månad före kursstart)
  • Litteraturlista (364 Kb)

Anmälan

En direktlänk till anmälan hittar du i utbildningskatalogen

Övrigt

Kursen gavs tidigare som campusförlagd kurs för studenter på Kandidatprogrammet i de estetiska ämnenas didaktik - Drama/teater, i samarbete med Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. För frågor om denna version av kursen, examinationer eller annat vänligen kontakta studentexpetitionen: cbk@barnkultur.su.se

 

Kontakt

Kursansvarig lärare:

Examinator:

Kursadministration: Studentexpeditionen, cbk@barnkultur.su.se