Ämneslärare i svenska och franska (1984). Filosofie doktor i litteraturvetenskap (2004). Har undervisat i litteraturvetenskap både inom lärarutbildningen och i fristående kurser. Har även undervisat i kreativt skrivande och varit handledare för studenter i kreativt skrivande för barn och unga.

Telefon: 08-1207 6781

 

Forskningsintressen

Min forskning rör främst barn- och ungdomslitteratur, litteraturdidaktik, genus och normaliseringsprocesser samt Girlhood Studies.

I min avhandling i litteraturvetenskap, Askunge, madonna eller feminist? Kontextuella läsningar av Martha Sandwall-Bergströms Kulla-Gullasvit (Umeå universitet 2004) vidgar jag den kontextuella rymden kring den numera klassiska flickbokssviten om Kulla-Gulla. Jag studerar hur den motiviskt och tematiskt förhåller sig till den flickbokslitterära traditionen och visar på texternas potential att låta sig läsas på olika nivåer. Askungemotivet lyfts särskilt fram och detta, är min slutsats, pekar i Sandwall-Bergströms författarskap mot lager av betydelser, meningssammanhang och diskurser som handlar om identitetssökande och kvinnoblivande och som griper in i samtidens brännande frågor om könsroller, barnsyn och folkhemsideal.


Forskningsprojekt

Pågående

- 2013-. Döden i nordiska bilderböcker. Didaktiska utmaningar och estetiska möjligheter. (ISD/Stockholms universitet). I denna studie utforskar jag dödsmotivet i svenska bilderböcker, och i nordiska bilderböcker översatta till svenska, utgivna från 1960-talet och framåt. Jag läser dessa böcker med det estetiska i centrum och analyserar de metalitterära och metaestetiska i relation till teorier om lek och minnesarbete. Mot bakgrund av den estetiska analysen reflekterar jag över vilka konsekvenser den får för de centrala litteraturdidaktiska frågorna.
- 2012-2015. Normalization and the neoliberal welfare state, challenging of and for gender theory. (Vetenskapsrådet, FGV vid Mittuniversitetet). Tillsammans med projektledaren Siv Fahlgren (Genusvetenskap), Anders Johansson (Litteraturvetenskap) och Katarina Giritli Nygren (Sociologi), samtliga vid Mittuniversitetet, fördjupar jag mig i normaliseringsprocessers sätt att osynliggöra makt, värden och ansvar, och hur emotioner eller känslor har betydelse i dessa processer, för att sedan tänka kring de etiska och teoretiska konsekvenserna av detta för genusteorin. Mitt undersökningsobjekt är främst barnlitteratur, där bland annat genus och etnicitet analyseras.

Avslutade

- 2011-2013. Flicktion. Perspektiv på flickan i fiktionen. Red. Eva Söderberg, Mia Österlund och Bodil Formark, Universus Press 2013 (Riksbankens jubileumsfond, Avdelningen för humaniora vid Miun och Letterstedtska föreningen). Antologiprojekt inom ramen för forskarnätverket FlickForsk! Nordic Network for Girlhood Studies som diskuterat texter inom olika genrer och för skilda åldrar där flickan, antingen som ålderskategori och/eller som idé, har varit central: flickböcker, bilderböcker, lyrik, sångtexter, dramatik, ungdomsromaner, populärlitteratur etcetera. Även bilden av flickan, i bilderböcker, serier, illustrationer och på bokomslag, har analyserats och diskuterats.

- 2008-2012. Challenging Normalization Processes. (Mittuniversitetet: temaledare Siv Fahlgren), deltema i gender-excellenceprogrammet Challenging Gender (Umeå universitet, projektledare Britta Lundgren). Deltemats fokus har varit inriktat på att studera hur det i institutionella normaliseringsprocesser inom exempelvis socialtjänst och skola skapas krav på likhet och konformitet i genusrelationer, men samtidigt också i och genom andra maktrelationer som "ras"/etnicitet, klass och ålder/generation. Jag har utifrån genusperspektiv och teorier om normaliseringsprocesser studerat barnlitteratur, litteraturreception, text- och bildrelationer med mera och främst analyserat bilderböcker och fenomenet Pippi Långstrump i vår tid. (För presentationer och artiklar i anslutning till projektet se Publikationer och CV.)
Samarbete

En av initiativtagarna till FlickForsk! Nordic Network for Girlhood Studies, ett mångvetenskapligt nätverk inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena med syfte att studera flickors historia, kultur, liv och villkor. Jag var inledningsvis nätverkets koordinator och satt i dess styrgrupp till och med 2013. FlickForsk! har uppburit forskningsinitieringsstöd från Riksbankens Jubileumsfond.


Priser

- 1999:  Studievistelsestipendium, Stiftelsen Ellen Keys Strand.
- 2000: Kulla-Gulla-priset, stiftelsen Martha Sandwall-Bergströms författarfond.
- 2010: Studievistelsestipendium, stiftelsen Bergmangårdarna, Fårö (för Eva Söderberg och FlickForsk!).


Övrigt

BIN Barnkulturforskning i Norden

FlickForsk! Nordic Network for Girlhood Studies

IBBY International Board on Books for Yong People.


Samverkar inom litterära sällskap:
- Martha Sandwall-Bergströmsällskapet (ordförande)
- Astrid Lindgrensällskapet

 

Publikationer

Doktorsavhandling

Askunge, madonna eller feminist? Kontextuella läsningar av Martha Sandwall-Bergströms Kulla-Gullasvit, Institutionen för Litteraturvetenskap och Nordiska språk, Umeå universitet 2004.

Redaktörskap

Walking beside - challenging the role of emotion in normalization, redaktör tillsammans med Sara Nylén, Genusstudier vid Mittuniversitetet, rapport nr 6 2014.
 
Flicktion. Perspektiv på flickan i fiktionen, Universus Academic Press 2013, redaktör tillsammans med Mia Österlund och Bodil Formark inom ramen för FlickForsk! Nordic Network for Girlhood Studies.
 
Millennium: Åtta genusvetenskapliga läsningar av den svenska välfärdsstaten genom Stieg Larssons Millennium-trilogi
, redaktör tillsammans med Siv Fahlgren och Anders Johansson, Genusstudier vid Mittuniversitetet, rapport nr 4 2013.
En bok om flickor och flickforskning, Studentlitteratur 2010, redaktör tillsammans med Anna-Karin Frih inom ramen för FlickForsk! International Network for Girlhood Studies.

Barndomslandskap, UR 1997, redaktör tillsammans med Karl Lindqvist och Lars Wolf inom ramen för UR-kursen Barndomslandskap 1997.
 

Texter i antologier och rapporter

”Death in Swedish Picturebooks. Gender, Emotion and Individualism”, i Walking beside - challenging the role of emotion in normalization, redaktör tillsammans med Sara Nylén, Genusstudier vid Mittuniversitetet, rapport nr 6 2014.
 
”’Lillasyster ser dig!’ Om Pippi Långstrump, Lisbeth Salander och andra Pippi-gestalter” i Millennium: Åtta genusvetenskapliga läsningar av den svenska välfärdsstaten genom Stieg Larssons Millennium-trilogi tillsammans med Siv Fahlgren och Anders Johansson, Genusstudier vid Mittuniversitetet, rapport nr 4 2013.
 
”Litteratur och konst som flickforskningens teoretiska språngbräda”, introduktionskapitel i antologin Flicktion. Perspektiv på flickan i fiktionen, Universus Academic Press 2013, redaktör tillsammans med Mia Österlund och Bodil Formark inom ramen för FlickForsk! Nordic Network for Girlhood Studies.
 
”Om FlickForsk! – och litteraturvetenskapen inom ett växande forskningsfält” i antologin Fält i förvandling, Gidlunds 2013, redaktörer Anna Williams, Eva Heggestad och Ann Öhrberg, Uppsala universitet.
 
”Inspiration and frustration: Working with Syborg and Pippi” i antologin Emotional Politics of Research Collaboration, 2013, Routledge: New York, redaktörer Gabriele Griffin, Annelie Bränström-Öhman och Hildur Kalman.
 
”Situated in a dream: towards a deeper understanding of ethnic and gender stereotypes in Swedish children´s literature”, i Mobilizing Gender Research. Challenges and Strategies, redaktörer Katarina Giritli Nygren och Siv Fahlgren, Genusstudier vid Mittuniversitetet, rapport nr 5 2013.
 
”På besök i Astrid Lindgrens tantgalleri” i Tanten, vem är hon?, Boréa Bokförlag 2012,  redaktörer Marianne Liliequist och Karin Lövgren, Boréa Bokförlag.
 
”Draken med de röda ögonen. Att bedriva litteraturvetenskap i klassrummet” i Starkast i världen! Att arbeta med Astrid Lindgrens författarskap i skolan, Btj Förlag 2011, redaktörer Helene Ehriander och Maria Nilson.
 
“Fifi Brindacier. Un héros féminin intemporel et transgénérationnel?” i Le Héros était une femme,  Antipodes, collection Médias et histoire, 2011 Lausanne,  redaktörer  Gianni Haver och Loïse Bilat.
 
”From picture – to subject: Some thoughts about studying the function of speaking and clothed animals in children’s literature” i Challenging gender – normalization and beyond, redaktör Siv Fahlgren, Genusstudier vid Mittuniversitetet, rapport nr 3 2011.
 
”The Pippi-attitude” as a Critique of Norms and as a Means of Normalization: From Modernist Negativity to Neoliberal Individualism” i Normalization and “outsiderhood”. Feminist Readings of a Neoliberal Welfare State, Bentham eBooks 2011, redaktörer  Siv Fahlgren, Anders Johansson och Diana Mulinari.
 
”Inledning” i En bok om flickor och flickforskning, med Anna-Karin Frih, Studentlitteratur 2010, redaktörer Anna-Karin Frih och Eva Söderberg.
”Flickboksforskning i ett föränderligt genuslandskap” i En bok om flickor och flickforskning, Studentlitteratur 2010, redaktörer Anna-Karin Frih och Eva Söderberg.

”Med Bauer i blicken. Blänk och speglingar i Martha Sandwall-Bergströms och Astrid Lindgrens texter” i Speglingar av Småland, Isabergs förlag 2009, redaktörer Inger Littberger Caisou-Rousseau, Maria Nilson och Carina Sjöholm.
 
”Inför genuspassagen”, essä i Genusmaraton 2007. Mittsveriges genusforskare på frammarsch, red S. Fahlgren och B-M. Thurén, utgiven i serien Genusstudier vid Mittuniversitetet, rapport nr 1 2007.
 
”Jungfrun med den brinnande lampan. Om Martha Sandwall-Bergströms författarskap” i Författare i Småland, Carlssons 1998, redaktörer Ingrid Nettervik, Karl Lindqvist och Claes Evenäs.
 
”Sprakfålar och musor. Om Astrid Lindgrens förhållande till några flickboksklassiker” i Makt och vanmakt. Texter från ett genusteoretiskt seminarium, publicerad i rapport nr 9, 1998 i rapportserien vid Institutionen för humaniora, Mitthögskolan, redaktör Ingeborg Nordin Hennel.
 
”Att sakta frammana bilder. Om Barbro Lindgrens Sparvelböcker” i Barndomslandskap, UR Stockholm 1997, redaktörer Karl Lindqvist, Eva Söderberg och Lars Wolf.
 
”Två flickor i Småland. Barndomsavtryck i Astrid Lindgrens och Martha Sandwall-Bergströms författarskap” i Barndomslandskap, UR Stockholm 1997, redaktörer Karl Lindqvist, Eva Söderberg och Lars Wolf.
 
”Frågetecken och livstecken – om döden i svenska bilderböcker” i Myter och motiv, essäer om litteratur. SLÅ 95, redaktör S. Larsson-Krieg.
 
”’Spritt språngande nakna! Att ni inte skäms!’ Om påklädda djur i Anne-Madeleine Gelottes författarskap” i rapporten Tvättbjörnar och länsherrar. Tio artiklar om berättelser, text och föremål, publicerad i rapport nr 11, 2011 i rapportserien vid Institutionen för humaniora, Mitthögskolan, redaktör Stig Welinder.


Artiklar i tidskrifter

”Beauvoir versus Barbro: ömmande knoppar och droppande blod”, sattelit-text i Tidskrift för genusvetenskap, tema flickor, nr 2-3 2013.
 
”’Lillasyster ser dig!’ Om Pippi Långstrump, Lisbeth Salander och andra Pippi-gestalet” i Provins. Norrländsk litterär tidskrift 2010:3.
 
”L’héritage de Fifi Brindacier en Suède” i Cahier du Genre, nr 49 2010.
 
”La recherche suédoise sur le genre et sur les filles” i den franska skriften Nordiques , N° 21, Hiver 2009-2010.
 
”Att fånga livet och tiden – och barnet. Om ett samarbete mellan Alexander Reichstein
 och Anna-Clara Tidholm” i Provins. Norrländsk litterär tidskrift 2009:3.
 
”Olle+Björn=sant. Om barn, björnar och barndomens diskurser” i Tidskrift för litteraturvetenskap 2009:1
 
”Upptäcktsläsning i Resor jag /aldrig/ gjort av Syborg Stenstump, nedtecknade av Anna Höglund”, i Svenska barnboksinstitutets tidskrift Barnboken 2009:2.
 
”Poeten, pojken och prinsarna. Manlighetsproblematik i Martha Sandwall-Bergströms Kulla-Gullasvit” i Tidskrift för litteraturvetenskap 2003:4.
 
”’Lite diktar en ju alltid …’ Om Martha Sandwall-Bergströms ”’Min äventyrliga barndom’” i Svenska barnboksinstitutets tidskrift Barnboken 2000:1.
 
”Talande porträtt av tre barnbokshjältinnor” i Svenskläraren 1996:3.
 
”Golvperspektiv och livsrum i böckerna om Pippi och Gulla”, krönika i Kvinnovetenskaplig tidskrift 1995:2/3.
 
”Kulla-Gulla – flickbok och hjälteepos” i Svenska barnboksinstitutets tidskift Barnboken 1995:2).