Kursen fokuserar på förskoledidaktik och det meningsskapande som sker i mötet mellan barn, material och pedagoger. I kursen ingår att analysera olika aspekter av förskolans verksamhet i språkligt och kommunikativt hänseende samt att utifrån dessa analyser planera och iscensätta aktiviteter som kan inkludera alla barn. Olika typer av språkliga uttryck, aktiviteter och verktyg undersöks och diskuteras, exempelvis kroppsliga och verbala uttryck samt estetiska och semiotiska uttrycksformer, barnlitteratur samt digitala verktyg. Det ingår också att lyssna och samtala med barn samt att diskutera skillnader mellan olika sätt att kommunicera.

Kursen ges: HT17 & VT18 på 100 %.

Kursperiod:
HT17: Period D, (30/11 -12/1)
VT18: Period D, (30/4 - 1/6)

Behörighet:
Antagen till Förskollärarprogrammet 210 hp (programkod: LFÖRY) från och med vårterminen 2013 samt genomfört hela termin 1 och 2 samt 18 hp från termin 3, inklusive kursen Verksamhetsförlagd utbildning III, 6 hp, med lägst betyget E eller G. Förkunskapskraven ska vara uppfyllda senast fyra veckor före kursstart.

Registerutdrag inför VFU:

Se till att ha aktuellt registerutdrag från polisen i god tid inför kommande VFU. Här hittar du blanketten för registerutdraget.

Kursanvisningar

Höstterminen 2017

Kursplan HT17
Kursbeskrivning HT17 (203 Kb)
Kurslitteratur HT17 (VFU-handboken) (5152 Kb)
Schema HT17
Handledarbrev HT17 (139 Kb)
Välkomstbrev student HT17 (113 Kb)

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering, betygsrapportering m.m. kontakta kursadministratören.

Kursansvarig lärare: Mie Josefsson, e-post: mie.josefson@buv.su.se

Kursadministratör: David Lundberg, e-post: david.lundberg@buv.su.se