Kursen fokuserar förskollärarens yrkesroll och förskolan som pedagogisk och demokratisk miljö med fokus på lek, lärande, utforskande och omsorg. I kursen ingår att planera och leda en aktivitet som utgår från barns intressen och förutsättningar och som beaktar barns inflytande och deltagande.

Kursen ges:

VT18 på 100 %

Kursperiod:

VT18: vecka 12-15 (23/3-12/4)

Behörighetskrav:

Antagen till Utländska lärares vidareutbildning (ULV). För tillträde till kursen ska studenten ha slutbetyg på kurser omfattande sammanlagt minst 14,5 hp från termin 1 inklusive slutbetyg på VFU I (4 hp). Eftersom kursen ges i samverkan med kommunala och fristående förskolor/skolor krävs att förkunskapskraven är uppfyllda senast fyra veckor före kursstart

Registerutdrag inför VFU

Du måste själv ordna med ett aktuellt/giltigt registerutdrag från polisen i god tid inför VFU:n. Registerutdrag från polisen: blanketten för registerutdraget via polisens hemsida.

Har du frågor om din placering är du välkommen att skicka ett e-postmeddelande med din fråga/frågor till VFU-sekretariatet: vfu@su.se

Kursanvisningar

Vårterminen 2018

  • Kursplan UB27UU
  • Kursbeskrivning VT18
  • Schema VT18
  • Kurslitteratur VT18
  • Handledarbrev VT18

Höstterminen 2017

Examinations- och omexaminationsdatum 2017

Ordinarie examination:

EX01 Individuell muntlig och skriftlig examination, 0,5 hp, den 14/11.
EX02 Individuell performativ examination, 2,5 hp, inskickad senast 14/11.

Omexamination:

Uppsamlingstillfälle för reflektionsreminarium: 30/11, kl. 9-11. Anmälan görs till kurslärare Emelie Westberg Bernemyr.

Övrigt

VFU-sekretariatet - frågor om VFU-placering
VFU-portföljen
Blankett - Begäran om utdrag ur polismyndighetens belastningsregister

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering, betygsrapportering m.m. kontakta kursadministratören.

Kursansvarig lärare: Emelie Westberg Bernemyr, e-post: emelie.bernemyr@buv.su.se

Kursadministratör: Johanna Pirttikoski, e-post: johanna.pirttikoski@buv.su.se