VFU en viktig del av lärarutbildningen

VFU är en obligatorisk del av lärarutbildningarna och är organiserad i VFU-kurser inom programmen. Alla lärarprogram innehåller mellan 3-5 VFU-kurser vardera. Förskollärarprogrammet har fem VFU-kurser under programmets sju terminer och Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem har fem VFU-kurser under programmets sex terminer.

Cirka 1000 skolor i 25 kommuner tar årligen emot ungefär 4 500 lärarstudenter från Stockholms universitet under deras VFU.

Placeringen av lärarstudenter i kommunernas skolor och förskolor sker utifrån det samverkansavtal som slutits mellan Stockholms universitet, andra lärosäten i regionen och kommunerna i Stockholms län.

VFU-handledaren är en nyckelperson för studentens yrkesutveckling

Under VFU ska lärarstudenter medverka i förskolans-, fritidshemmets- och skolans arbete och få insikt i och kunskap om lärarens hela uppdrag. Som VFU-handledare är du därför en nyckelperson för att lärarstudenten ska utveckla yrkeskunskap. 

Generell information om vad det innebär att vara VFU-handledare hittar du på Lärarutbildningsportalen.

För dig som ska vara handledare mot studenter i Grundlärarprogrammet Fritidshem eller Förskollärarprogrammet så finns det mer information som är specifik för BUV:

VFU-koordinator vid institutionen har en samordnande funktion

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har en VFU-ansvarig studierektor, som har en koordinerande och samordnande funktion. Tillsammans med övriga koordinatorer vid lärarutbildningsinstitutioner vid Stockholms universitet bildar hen en arbetsgrupp för gemensamt övergripande planeringsarbete av VFU. VFU-ansvarig ansvarar för samverkan med kommuner i frågor som rör VFU och kompentensutveckling för VFU-handledare. 

Mer information om VFU-samordnare finns på Lärarutbildningsportalen.

VFU-kurslärare

På institutionerna finns VFU-kurslärare som, inom sitt ämnesdidaktiska område, arbetar med VFU-kurser och samarbetar med VFU-handledare på förskolor, skolor och fritidshem. Deras kontaktuppgifter hittar du härunder.

Kontakt

VFU-kurslärare och studierektor för VFU vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen