Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen bedriver utbildning och forskning om barn och ungdomar. Forskningen vid institutionen genomsyras av ett barn- och ungdomsperspektiv, som innebär att vi lyfter fram barns och ungdomars aktörskap och egna perspektiv på tillvaron. Barn- och ungdomsvetenskap är ett tvärvetenskapligt forskningsämne vid institutionen med inriktning mot barn och ungdomars levnadsvillkor och socialisation. Inom ämnet bedrivs forskning om barn och ungdomars kulturella kontexter, som familjen, förskolan, skolan, fritiden, kamratgruppen, media och olika samhällsförhållanden.

Förskoledidaktik är det andra forskningsämnet vid institutionen. Det är också ett tvärvetenskapligt ämne som rymmer barndomshistoria, barns lärande, meningsskapande och utforskande av skilda ämnesinnehåll. Här har även leken och omsorgen en central roll. Det här ämnet behandlar också pedagogiska och didaktiska överväganden kring barns utveckling och lärande som faller inom ramen för förskollärarprofessionen. Stor vikt läggs vid etiska och estetiska förhållningssätt.

Projektbeskrivning

Institutionen utlyser fyra platser inom utbildningen på forskarnivå på heltid under fyra år.

Två doktorandanställningar finns i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot:
a) nyanlända och lärande
b) segregation, trygghet och livschanser.

Två doktorandanställningar finns i förskoledidaktik med inriktning mot:
c) förskolans historia
d) sociala relationer.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå att den sökande:

med godkänt resultat har genomgått kurser på avancerad nivå inom beteendevetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnen, eller motsvarande, om minst 30 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska utgöras av självständigt arbete, eller på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet krävs därutöver att den sökande har sådana kunskaper i engelska som medger studier av engelskspråkig facklitteratur.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information om respektive anställning lämnas av:
a) och b) professor Nihad Bunar, nihad.bunar@buv.su.se, tfn: 08-120 762 19
c) professor Anne-Li Lindgren, anne-li.lindgren@buv.su.se, tfn: 08-120 763 18
d) docent Åsa Bartholdsson, tfn: 0739-86 64 86.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till administratör Beatrice Chaveroche, beatrice.chaveroche@buv.su.se, tfn: 08-120 762 23.

Fackliga företrädare

Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn: 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter:

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument:

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sista ansökningsdag: 2017-05-01

Länk till utlysningsannons av doktorandplatser via www.su.se

Ansök