Förskola. Foto: Eva Dalin.
Förskola. Foto: Eva Dalin.

Första mötesplatsens tema: Undervisning i förskolan

Tid: Måndagen den 30 januari 2017 kl. 10–16.30.

Plats: Sal BUV102, Frescati Hagväg 20B, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Hitta hit.

Mötesplatsens upplägg

Mötesplats förskoleforskare genomförs i form av ett arbetande seminarium där inbjudna forskare lägger fram korta papers (2-5 sidor) för diskussion. Därutöver inbjuds en representant för förskoleforskning/förskollärarutbildning vid övriga lärosäten att delta i mötesplatsen, totalt cirka 30 personer.

Anmälan och kostnad

Mötesplats förskoleforskare är endast för inbjudna.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen bjuder på lunch och fika, men kostnaderna för resa och närvaro i Stockholm bekostas av deltagarna själva.

Bakgrund till Mötesplats förskoleforskare

Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2016) Förskolans pedagogiska uppdrag – om undervisning, lärande och förskollärarens ansvar lyfter fram att det finns en otydlighet på många av de 82 granskade förskolorna kring hur undervisning ska uppfattas och bedrivas i förskolan och inspektionen fann även att personalen inte alltid skiljer på begreppen undervisning och lärande. Rapporten grundas i observationer i förskolor och intervjuer med förskolepersonal i arbetslag, där skolinspektionen inte skiljde mellan bemötanden och uttalanden från förskollärare och annan personal.

Skolverket skriver för närvarande på nya Allmänna råd för förskolans måluppfyllelse. Där utvecklas inte begreppet undervisning utöver vad som anges i skollagen. Det är dock troligt att Skolinspektionens rapport (2016) kan leda till nya initiativ från huvudmän och tillsynsmyndighet.

Under 2016 har en debatt vuxit fram som gäller undervisningsbegreppet i förskolan, bland annat genom inlägg på webbforumet forskolan.se (med närmare 25 000 medlemmar) och i insändare i facktidningen Förskolan. Undervisningsbegreppet infördes i förskolan som en konsekvens av den nya Skollagen (SFS 2018:800). Professionen uppvisar blandade reaktioner inför begreppet, som av vissa betraktas som alltför skolinriktat, medan andra valt att markera förskolans särart genom att tala om förskolepedagogisk undervisning, där flera olika teoretiska och filosofiska definitioner på lärande och kunskap ger olika innebörder. Var befinner sig då forskningen i detta?

I den pågående debatten har forskare vid flera högskolor engagerat sig, och dessutom pågår forskning och forskarutbildning med anknytning till undervisning i förskolan vid flera universitet, högskolor och forskningsinstitut. Det saknas dock ett nationellt forum för debatt och utbyte förskoleforskare emellan. Därför bjuder nu Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen BUV in till en sådan mötesplats, där det första mötet skulle avhandla undervisning i förskolan.

Arrangör

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) vid Stockholms universitet.

Kontaktpersoner:

Ingrid Engdahl

Christian Eidevald